אודות הארגון

 

מי אנחנו? לחץ על התמונה

 

ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים הוא איגוד מקצועי, א-פוליטי ובלתי מפלגתי, הפועל לשיפור מעמדו ותדמיתו של המורה במערכת החינוך העל-יסודית בישראל. בארגון המורים חברים כיום מעל 60,000 עובדי הוראה מכל רחבי הארץ, בכל זרמי החינוך הממלכתי, ממלכתי-דתי, ערבי, ובמכללות.

מטרות הארגון

מתן הגנה מקצועית לעובד-הוראה במערכת החינוך העל-יסודי, תוך חתירה לשיפור תנאי עבודתו ושכרו. העלאת הרמה החינוכית ורמת הלמידה במוסדות החינוך העל-יסודי בארץ. יוזמה, קידום והובלה של מאבקים למען עתיד מערכת החינוך בישראל בכללותה ל נהל משא ומתן ולחתום על הסכמים עם הממשלה ועם המעסיקים האחרים במערכת כספיים ואחרים. להוציא לאור ספרים, כתבי עת וכיוצא בהחינוך העל-יסודי. לייצג את חבריו בפני מוסדות, אישים וגופים שונים.

הוועידה הארצית

הוועידה הארצית מהווה את המוסד העליון של ארגון המורים. הבחירות לוועידה הן אישיות וחשאיות ונערכות בכל בית-ספר, אחת לארבע שנים. כל אחד מבתי הספר העל-יסודיים ברחבי הארץ בוחר את ציריו לוועידה, כאשר מספר הצירים נקבעבאופן יחסי לגודל בית הספר. מספרם הכולל של הצירים הוא כ-650. סמכות הוועידה לעצב את מדיניות הארגון, לקבל דיווח שוטף מן ההנהלה היוצאת על העבודתה בין וועידה לוועידה ולהכניס שינויים בתקנון הארגון.

מועצת ארגון המורים

המועצה היא הגוף העליון של הארגון בתקופה שבין ועידה לוועידה, היא דנה בכל ענייני הארגון, והחלטותיה מחייבות את ההנהלה ואת חברי הארגון.

מספר חברי המועצה הוא 53. מספר חברי המועצה מכל סניף מתייחס למספר כלל חברי המועצה - קרוב ככל האפשר ליחס שבין חברי אותו סניף למספר כלל חברי הארגון בעלי זכות ההצבעה לוועידה.

המועצה היא הבוחרת את יו"ר הנהלת הארגון ואת חברי ההנהלה. לפי החלטת הוועידה השישית, נבחרים חברי ההנהלה מבין חברי המועצה בלבד.

למועצה נשיאות נבחרת בת 3 חברים.

יושב ראש נשיאות המועצה, או חבר נשיאות אחר שמונה לכך על ידי הנשיאות, יהיה נציג המועצה בישיבות הנהלת הארגון ללא זכות הצבעה.

הנהלת ארגון המורים

הנהלת ארגון המורים בבתי-הספר העל-יסודיים ובמכללות, מונה שמונה חברי הנהלה ויו"ר הנהלה, האחראי לכל פעולות ההנהלה. חברי ההנהלה מכהנים גם כראשי מחלקות ומרכזים את פעולות הארגון בתחומים השונים. יו"ר ההנהלה וחברי ההנהלה נבחרים ישירות על-ידי חברי מועצת ארגון המורים.

כל חבר הנהלה נבחר בבחירות אישיות ב-3 מערכות בחירה, ללא כל קשר להשתייכותו המפלגתית או לדעותיו הפוליטיות.

וועדת ביקורת

חברי וועדת הביקורת נבחרים על-ידי סניפי הארגון. מספר חברי הוועדה נקבע על-פי מספר הסניפים.

תפקיד הוועדה לבקר, לפחות אחת בשנה, את פעולותיה הכספיות של הנהלת הארגון. וועדת הביקורת תמסור את הדו"ח לידי הנהלת הארגון, אשר תוסיף הערותיה ותיתן הסבריה. הדו"ח, בצירוף הערות ההנהלה והסבריה, יובא בפני המועצה או הוועידה הארצית (המוסד שיכונס מוקדם יותר)

בית דין חברים

חברי בית דין חברים נבחרים על-ידי סניפי הארגון. מספר חברי בית הדין נקבע על-פי מספר הסניפים.

תפקיד בית הדין לדון בסכסוכים בין חברים ולטפל במקרה של הפרות משמעת של חבר בזמן השבתה או בזמן נקיטת עיצומים, המתקיימים על-פי החלטת הארגון. כמו כן ידון ויכריע בכל סכסוך שבין הארגון או מוסודתיו לבין חבר כלשהו.

חברי בית דין חברים נבחרים על-ידי סניפי הארגון. מספר חברי בית הדין נקבע על-פי מספר הסניפים תפקיד בית הדין לדון בסכסוכים בין חברים ולטפל במקרה של הפרות משמעת של חבר בזמן השבתה או בזמן נקיטת עיצומים, המתקיימים על-פי החלטת הארגון. כמו כן ידון ויכריע בכל סכסוך שבין הארגון או מוסדותיו לבין חבר כלשהו

מקורות נוספים

הקדמה מתוך הספר : ''ארגון בראש'' - תהליך התפתחותו של ארגון המורים העל יסודי / ד''ר עמנואל תמיר

ואלה שנות - אודות הארגון

50 שנה - יובל לארגון המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד