תנאי שימוש באתר

 

תנאי שימוש באתר ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות

 

1.     הגדרות;

1.1.   "משתמש" - כל אדם המשתמש בשירותי האתר.

1.2.   "הארגון" - ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

1.3.   "השירות" – שירות מקוון באתר ברשת האינטרנט.

2.    כללי;

2.1.  גלישה באתר באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר או שימוש בשרותיו כפופים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ולאמור בכל דין. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג.

2.2.  תנאי השימוש מתייחסים לכל האתר, דפיו השונים, המדורים והמידע המגוון המצוי בו.

2.3.  השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד והנו באחריות הגולש בלבד.

2.4.  כל האמור בתנאים לעיל ולהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.

3.    זכויות יוצרים;

3.1.  לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, הארגון הינו הבעלים הבלעדי של כל זכויות באתר, הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו, אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, סימניו המסחריים, הפטנטים והמדגמים של האתר בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים, תכנים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן: " המידע ") ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה רק לבעל זכויות היוצרים בהתאם לחוק זכות יוצרים,התשס"ח-2007 ואין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהארגון ואין לעשות בו שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.

3.2.  זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: " החומר המוגן ").

3.3.  אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים.

3.4.  בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש לעשות שימוש בחומר המוגן באופן הפוגע בזכויותיהן הקנייניות של בעלי הזכויות ובכלל זה, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן.

4.    אחריות;

4.1.    השירות מוצע לציבור "כמות שהוא"  (" As Is ").

4.2.  הארגון לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא הארגון באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

4.3.  הארגון אינו מתחייב שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, בין אם באתר או במי מהספקים העובדים עם האתר.

4.4.  הארגון לא יישא בשום פנים ואופן באחריות למידע מקצועי או משפטי המפורט באתר ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים ומידע שקושרו מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד.

4.5.   אין להסתמך על מאמר או ידיעה חדשותית באתר זה כאילו היו עצה מקצועית ו/או משפטית. הארגון לא יישא באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר. המשתמש מצהיר כי לא יעלה כלפי הארגון כל טענה בגין הסתמכותו של המידע באתר כמידע מלא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא.

4.6.  הארגון לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שתנבע מהטפסים הנמצאים בו, ככל שכאלה נמצאים. השימוש בטפסים הינו על אחריות המשתמש בלבד.

4.7.   הארגון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

4.8.  הארגון לא יישא באחריות מכל סוג שהוא במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

4.9.  הארגון לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

4.10.  אין להסתמך על המידע המופיע באתר ויש לבדוק נכונותו ותקפותו מול הגורמים המוסמכים בארגון.

4.11.  הארגון מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר, בהתאם למדיניות הפרטיות שלו המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ובכפוף למפורט להלן. יחד עם זאת, שומר הארגון על זכותו לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל כפוף לאמור במדיניות הפרטיות של הארגון ולאמור בכל דין.

4.12.  הארגון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע מהמשתמש את השימוש באתר; למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמת המשתמש לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. בפרט, הארגון יעשה זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ובכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

4.13.  האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

4.14.  פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר ו/או החברה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

5.   קישורים;

5.1.   בשירות זה נמצאים קישורים ( links ) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר 

         

         הוראות תנאי השימוש.

5.2.   הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.

5.3.   לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לארגון (אתרי צד ג'):

5.4.  אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הארגון לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לארגון כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

5.5.  קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של הארגון. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי הארגון לגבי אותם מקורות אחרים.

 5.6.  אין הארגון אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג', לרבות חומר פרסומי.

5.7.  אין הארגון אחראי לתוכן או לאבטחת אתרי צד ג', וגלישה או שימוש בהם הינו באחריות המשתמש בלבד.

5.8. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי הארגון לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

6.   תכנים מסחריים;

6.1. האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות, הצעות מסחריות או מודעות. הארגון לא יישא באחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר האינטרנט. הארגון אינו כותב, בודק, עורך או מוודא את תוכן הפרסומים ו/או מאמת אותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש או הסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום התכנים המסחריים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכישת השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים למכירה. הארגון אינו צד לכל עסקה שתעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר והוא לא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.

7.   שמירת סודיות;

7.1.  האתר מכבד את פרטיות המשתמש בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

8. פרסומים רשמיים של הארגון;

8.1.  במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הארגון, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

9.   שיפוי;

9.1.  המשתמש מתחייב לשפות את האתר עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

10.   שינוי תנאי השימוש;

10.1. האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש הנ"ל, בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר.

11.   דין וסמכות שיפוט;

11.1. על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלע בין המשתמש לבין האתר ו/או הארגון, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

12.    פניות לארגון;

12.1 בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הארגון, ניתן לפנות ישירות לארגון בדואר אלקטרוני, בכתובת: Support@irgun-hamorim.org.il

593/25.0/41

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד