חיפוש כניסה לחשבון
רשף חברה לניהול קופות גמל רשף קופת גמל לתגמולים הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים צור קשר

רשף חברה לניהול קופות גמל

 שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

 

עמית/ה יקר/ה

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

 

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית   ולא ישלח בדואר לכתובתו.  

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד

 

לקריאה נוספת לחצ/י כאן

 

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

 

הוראת שעה* שפרסם משרד האוצר ביום 24/03/2014 (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הורא ת שעה ), התשע"ד-2014),מאפשרת לחוסכים בקופת גמל למשוך ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה כוללת בקופה בסך של עד 7,000 ₪.

 

 *הוראת שעה – חיקוק שתוקפו מוגבל בזמן מראש.

 

משיכת הכספים בהתאם להוראת שעה זו, תתאפשר החל מיום 24/04/2014 ועד ה- 31/03/2015 בלבד.

 

אל העמיתים הזכאים למשוך כספים מהקופה ("רשף" או "הילה") בהתאם להוראת השעה, נשלחה הודעה בדואר, יחד עם הדוח השנתי לשנת 2013.

 

למידע נוסף אודות הזכאות למשיכת כספים אלו ואופן ביצוע המשיכה,  לחצ/י כאן .

 

להורדת טופס "בקשה למשיכת כספים מחשבונ/ות ביתרה נמוכה בהתאם ל"הוראת שעה"- לחצ/י כאן .

 

רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ

 

רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ ( להלן - "רשף החברה המנהלת" ) הינה חברת בת בבעלות מלאה של ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בישראל ( להלן - "ארגון המורים" ).

החברה הוקמה בשנת 1998 והיא מנהלת בנאמנות שתי קופות גמל לרווחת חברי ונבחרי ארגון המורים:

"קופת הגמל רשף" ו"קופת הגמל הילה".

 

הוצאות רשף החברה המנהלת מכוסות כולן באמצעות תשלום דמי ניהול מכספי הקופות שבניהולה, הנגבים לפי הוצאות בפועל.
 
 
 

 

להלן תרשים מבנה החזקות של רשף החברה המנהלת: 

 

 
 
חברי דירקטוריון ברשף חברה מנהלת:
 
רן ארז (יו"ר),  אברהם פסקל,  זהבה שפר,  מאיר שביט (דח"צ),  משה אוחיון,  ניצה בראל,  שמואל בן איון.
 
תכיפות התכנסות: הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון.
 
חברי ועדת השקעות:
 
שמואל בן איון (יו"ר), מאיר שביט (דח"צ), ניצה בראל, שבתאי בירן (נח"צ).
 
תכיפות התכנסות: ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים.
 
חברי ועדת ביקורת:
 
מאיר שביט (יו"ר-דח"צ), אברהם פסקל, משה אוחיון.
 
תכיפות התכנסות: ועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון.
 
חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים:
 
יו"ר דירקטוריון - מר ארז רן.
מנהלת כללית - גב' ניצה בראל
מבקר פנימי - רו"ח - עופר קירו
ייעוץ משפטי, ממונה ציות ואכיפה - עו"ד יוסי פורת
מבקר חיצוני - רוזנבלום הולצמן, רואי חשבון
מנהל סיכונים - ניר בליסיאנו

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד