קרנות הפנסיה הוותיקות

מס צפיות:  9170
קרנות הפנסיה הוותיקות (הגדל)

9. פנסיה - עדכון אפריל 2010  
2.9 קרנות הפנסיה הוותיקות: ''עמיתים'' (מבטחים, קג''מ, מקפת) וגלעד  
  ב. קרנות הפנסיה הוותיקות: ''עמיתים'' (מבטחים, קג''ם, מקפת) וגלעד*
           (*גלעד - ראה פסקה 9 בהמשך)
1. מבוא
קרנות הפנסיה הוותיקות נסגרו בסוף שנת 1994 בפני מצטרפים חדשים, כתוצאה מגירעון אקטוארי של הקרנות.

גירעון זה סיכן את קיום הקרנות ויכולתן להמשיך ושלם בעתיד. יצירת הגירעון נבעה מעלייה בתוחלת החיים של

הפנסיונר ועליות שכר גדולות ביחס לתשואות הקרן. במקביל למניעת הצטרפות עמיתים חדשים, הופחתו גם הזכויות

 לעמיתים קיימים (''עמיתים ותיקים'') בקרן, בשיעור של עד כדי 30%. כל השינויים נעשו בחקיקה בכנסת.

חקיקה זו ביטלה את כל ההסכמים הייחודיים שהיו קיימים בין הקרנות לבין ארגונים שונים ובכללם ארגון המורים בבתיה''ס

העל-יסודיים. כל הזכויות מעוגנות בתקנון אחיד.

2. זכויות הפנסיה בקרנות הוותיקות - ''עמיתים'' (מבטחים, קג''מ, מקפת) וגלעד
    א. פנסיית גיל
        פנסיית גיל משולמת לעמית בקרן פנסיה ותיקה, בהגיעו לגיל המזכה שעלה בהדרגה
        לגיל 67 אצל גברים, ועולה בהדרגה לגיל 64 אצל נשים (ראו טבלה בסוף הפרק).
        בהתאם להוראות חוק גיל פרישה התשס''ד - 2004, זכאית אישה עובדת להמשיך
        לעבוד עד גיל 67 (ראו גם סעיף דחיית פרישה בהמשך).
        מורה שהגיע לגיל פרישה יהיה זכאי לפנסיה בתנאי שצבר זכויות המזכות אותו
        לקצבה בגובה של מינימום 5% מהשכר הממוצע במשק.
        חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה יהיה החודש העוקב לחודש בו הגיע המבוטח
        לגיל קצבה כחוק.

ב. שיעור ההפרשות לקרן
    על פי פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מ-30.9.2009, שניתן בתביעת ארגון
    המורים בבתיה''ס העל-יסודיים כנגד משרד החינוךמשרד האוצר והשלטון המקומי,
    שיעור ההפרשות לקרן הוותיקה הנו

הפרשות העובד הפרשות המעביד סה''כ צבירה לפנסיה
5.5% 15% 20.5%
    על פי פרשנות היועצים המשפטיים של ארגון המורים בבתיה''ס העל-יסודיים,
    תחולת פסק הדין היא תחולה רטרואקטיביתהחל מ-1.1.2004, וכל התשלומים
    ששולמו ביתר על ידי המורים, יש להחזירם למורה בתשלום חד-פעמי (למורים
    שנאלצו לשלם 7% לחודש במקום 5.5%).
    פסיקה זו מבטלת את ההרעה שהיתה בהכנסה הפנויה של המורה ומשפרת את
    מצבו, בתוספת שכר של 1.5% לחודש מ-12.2.2009.

ג. פרישה מוקדמת
    פרישה מוקדמת היא פרישה לפני גיל הזכאות, במימון האוצר ובהתאם להסכמים
    שנחתמו בין ארגון המורים בבתיה''ס העל-יסודיים לבין המדינה והבעלויות.
    פרישה מוקדמת נעשית באמצעות פנייה לארגון המורים ועל פי המסלולים הבאים:
    * מסלול א' (מסלול מיוחד)
      מורות בגיל 50 - 55
      מורים בגיל 50 - 58
      לטופס הבקשה יש לצרף המלצת המעסיק והפיקוח.
    * מסלול ב' (קפ''מ)
      מורות מגיל 55 ועד גיל פרישה כחוק
      מורים מגיל 58 - 67
     
    בקשות לפרישה מוקדמת יש להעביר לארגון עד 31 במרס בכל שנה.
    הבקשות מועברות לדיון בוועדה פריטטית לפרישה מוקדמת. עם סיום עבודת הוועדה
    מועברים אישורים למורים, לבעלויות ולקרן הפנסיה בה חבר המורה.
    במקרים חריגים מתכנסת הוועדה - המורכבת מנציגי האוצר, נציגי משרד החינוך,
    מארגון המורים והסתדרות המורים - לדיון והחלטות.
    תאריך פרישה מוקדמת - 1 בספטמבר.
    מורה פורש בפרישה מוקדמת רשאי לעבוד 1/3 משרה במהלך השנתיים הראשונות
    שלאחר הפרישה.
    בהקדמת פרישה לפנסיה, לפני גיל הזכאות ושלא על פי ההסדרים עם ארגון המורים,
    תפחת הקצבה לכל חודש בהתאם למקדמי הפחתה הקבועים בתקנון הקרן
    (עד כדי 6.5% לכל שנת הקדמה).

ד. זכויות ותחשיב הפנסיה - ''מבטחים הוותיקה''
    1. המשכורת הקובעת
        עד כניסתו לתוקף של התקנון האחיד, 1.10.2003, נהגה ''מבטחים'' לחשב
        משכורת קובעת בשיטת שלוש השנים האחרונות שלפני הפרישה.
        החל מ-1.10.2003 מחולקת תקופת הביטוח לשניים: עד 1.10.2003 תחושב
        המשכורת הקובעת בשיטת שלוש השנים, החל ממועד זה תחושב המשכורת
        הקובעת בשיטת יחסי השכר המוכרת בהגדרה כשיטת הממוצעים.
        הערה: קרנות הפנסיה קג''מ ומקפת מחשבות את המשכורת הקובעת רק בשיטת
        יחסי שכר גם בגין התקופה שלפני 1.10.2003.
   
    2. שיעור אחוזי הפנסיה
        ככלל צובר עמית בקרן 0.1667%, בגין חודש ביטוח, שהם 2% לשנה.
        עמיתים שהצטרפו לקרן לפני חודש מרס 1984, ופרשו לגמלאות בגיל הפרישה
        ולא צברו 420 חודשי ביטוח, ייתכן שיהיו זכאים לצבור יותר מ-0.1667% לחודש בגין
        חודשי ביטוח עד 1.1.2003, ובלבד שלפני מועד הצטרפותם לקרן לא צברו זכויות
        בקופות גמל ו/או לא קיבלו פיצויים ממעסיק קודם.
        עמיתים כאמור יתבקשו להצהיר על תקופות עבודה קודמות על פי דוחות של המוסד
        לביטוח לאומי.   

    3. תחשיב הפנסיה - ''מבטחים הוותיקה''
        הפנסיה מהווה סכום השווה לצירוף של (א) + (ב):
        א. מכפלת הגורמים הבאים:
            1. המשכורת הקובעת בשיטת 3 השנים האחרונות.
            2. שיעור משרה משוקלל.
            3. שיעור הפנסיה שנצבר מיום ההצטרפות לקרן ועד אוקטובר 2003.
        ב. מכפלת הגורמים הבאים
            1. משכורת קובעת בשיטת יחסי השכר.
            2. שיעור הפנסיה שנצבר מאוקטובר 2003 ועד הפרישה לגמלאות.

        חישוב המשכורת הקובעת בשיטת 3 השנים האחרונות:
        קרן הפנסיה תחשב את ממוצע המשכורות המבוטחות ב-36 החודשים (3 שנים)
        שקדמו למועד הפרישה, כשהן צמודות למדד המחירים לצרכן ומותאמות למשרה
        מלאה.
        התוצאה תוכפל בממוצע שיעורי המשרה לכל אורך שנות הביטוח בקרן:
        דוגמה: עמית שעבד בשלוש השנים האחרונות בשיעור משרה של 75%.
        הקרן תחשב את שכרו של העמית בשקלול למשרה מלאה אחת (100%)
       

  אחוז המשרה שכר שכר למשרה מלאה
 שנת ביטוח אחרונה (9.09 - 8.10) 75% 8,250 11,000
 שנתיים שקדמו לשנה האחרונה 75% 7,500 10,000
 להלן חישוב שכרו הקובע של העמית ב-36 חודשי עבודה אחרונים שלפני הפרישה
 (12 חודשים כפול 11,000) + (24 חודשים כפול 10,000) = 10,333
                                        36

הערה: מגבלת עלייה בשכר הריאלי (בקרן הפנסיה ''מבטחים'') - הוראות התקנון קובעות כי גידול בשכרו הקובע של המבוטח, החל מחודש אוקטובר 2003, יוגבל.
לפי הוראות אלה, שכרו הקובע של המבוטח במועד הפרישה לא יעלה על שכרו הקובע (בשיטת 3 השנים האחרונות) אילו פרש בחודש ספטמבר 2003, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת 2% לשנה, בשיטת ריבית דריבית, עד לחודש הביטוח האחרון של המבוטח בקרן.

שיעור משרה משוקלל
שיעור משרה משוקלל - ממוצע שיעור המשרה במשך תקופת הביטוח בקרן עד 100% משרה ממעסיק אחד.
דוגמה: עמית היה מבוטח בקרן במשך 420 חודשים (35 שנים), מיום 1.9.1975 ועד ליום 31.8.2010.
במשך 20 שנה עבד במשרה מלאה וביתר תקופת הביטוח - 15 השנים האחרונות - עבד במשרה חלקית בשיעור של 75%.

(100% כפול 20 שנה) + (75% כפול 15 שנה) = 89.3%
                                 35

עד אוקטובר 2003 יובא בחישוב היקף משרה עד 150% משתי בעלויות. החל ממועד זה, יובא בחישוב שיעור משרה שלא יעלה על 100%.

שיעור הפנסיה שנצבר מיום ההצטרפות לקרן ועד אוקטובר 2003
השכר הקובע כפי שחושב לעיל בדוגמה , יוכפל בשיעור אחוזי הפנסיה שצבר העמית החל מיום הצטרפותו לקרן (1.9.1975) ועד חודש אוקטובר 2003. במקרה שלפנינו צבר העמית 28 שנים שהם 336 חודשי ביטוח. עבור כל חודש ביטוח צבר העמית 0.1667% פנסיה
(2% לשנה) ובסך הכול 56%.
סך הפנסיה שיקבל העמית בגין תקופה זו תהיה:
0.1667% כפול 336 חודשים כפול 9,225 = 5,166 ש''ח
עבור התקופה מיום 1.10.2003 ועד מועד פרישתו ביום 31.8.2010, תחושב פנסיית הזקנה בשיטת יחסי השכר.

ה. חישוב משכורת קובעת בשיטת יחסי השכר
כאמור, המשכורת הקובעת מחושבת בשיטת יחסי השכר בגין התקופה מיום 1.10.2003 ועד מועד הפרישה לגמלאות. אולם הקרן תתחשב בהפקדות דמי הגמולים לקרן בגין כל תקופת חברותו של העמית בקרן, כמפורט להלן:
    1. הקרן תיחשב, מדי חודש בחודשו, היחס ביו המשכורת המבוטחת (ממנה הועברו
        דמי גמולים) לבין המשכורת הממוצעת במשק באותו חודש, כפי שמפורסם על ידי
        הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
    2. הקרן תסכם את כל יחסי השכר בגין כל חודשי הביטוח בקרן. אולם אם תקופת
        הביטוח בקרן עולה על 420 חודשים, יובאו בחישוב 420 יחסי השכר הטובים
        ביותר.
    3. סך כל יחסי השכר כפי שחושבו לעיל יחולקו בסך חודשי הביטוח. התוצאה תוגדר
        כ''ממומע של יחסי השכר'' בכל תקופת הביטוח בקרן.
    4. במועד הפרישה יוכפל ממוצע יחסי השכר בשכר הממוצע במשק בשנה האחרונה
        שלפני הפרישה, וזו תהיה המשכורת הקובעת בשיטת יחסי השכר.
    5. המשכורת הקובעת בשיטת יחסי השכר תוכפל בשיעור אחוזי הפנסיה שצבר העמית
        מיום 1.10.2003 ועד מועד פרישתו וזו תהיה הפנסיה שצבר העמית בשיטת יחסי
        השכר.

בדוגמה לעיל חושב ממוצע יחסי השכר בגין 420 חודשי ביטוח ועמד על 1.1..
המשכורת הממוצעת במשק בתקופה מיום 1.9.2009 ועד 31.8.2010, יום פרישתו של המורה, הייתה 8,000 ש''ח.
המשכורת הקובעת תהיה: 8,000 כפול 1.1 = 8,800 ש''ח

שיעור הפנסיה שנצבר מאוקטובר 2003 ועד הפרישה לגמלאות
מיום 1.10.2003 ועד מועד פרישתו ביום 31.8.2010, צבר העמית 14% פנסיה במהלך 84 חודשים (7 שנים כפול 2%).
לפיכך, תהיה הפנסיה שצבר העמית בתקופה זו בסך 8,800 כפול 14% = 1,232 ש''ח

סיכום ([1] + [2])
סך הפנסיה שקיבל העמית תהיה צירוף של שתי התקופות:
פנסיה בשיטת 3 השנים האחרונות: 5,166 ש''ח
פנסיה בשיטת יחסי השכר: 1,232 ש''ח
סה''כ 6,398 ש''ח

ו. רציפות זכויות בין קרנות הפנסיה הוותיקות (מבטחים, קג''מ, מקפת)
עמית שצבר זכויות ביותר מקרן ותיקה אחת, ופרש לפנסיית זקנה, יהיה זכאי לקבל את הפנסיה מהקרן האחרונה בה הוא חבר.
הקרן תשלם גם את הפסיה שנצברה ומועברת אליה בגין תקופות ביטוח בקרן/קרנות הקודמות.
כל קרן תחשב את הזכויות על פי תקנונה.
שיעור הפנסייה המרבי שרשאי עמית לצבור, בכל הקרנות גם יחד, לא יעלה על 70 אם לא היו תקופות ביטוח במקביל.
לעניין רציפות זכויות יש לציין ששוּנה מנגנון הצמצום. לא עוד צמצום יחסי מ-2 הקרנות, אלא קודם כול מהקרן שהשכר הקובע בה הוא הנמוך ביותר.
דוגמה:

  שכר קובע % קצבה לפני צמצום צמצום מצב קיים קצבה
קרן א 10,000 40%  35%  3,500
קרן ב'  5,000  40%  35%  1,750
       סה''כ  5,250
   שכר קובע  % קצבה לפני צמצום  חישוב לאחר תיקון מס' 6
מיום 1.2.2010  קצבה
 קרן א'  10,000  40%  40%  4,000
 קרן ב'  5,000  40%  30%  1,500
       סה''כ  5,500
ז. רציפות זכויות בין קרן פנסיה ותיקה לבין הפנסיה התקציבית - פרישה לפנסיה מ''מבטחים''
עמיתים הפורשים לפנסיה מקרן פנסיה ותיקה, ואשר צברו זכויות בבעלות קודמת שביטחה אותם בפנסיה תקציבית (מדינה, רשויות מקומיות), רשאים לעשות ''הסכם רציפות זכויות''.
הקרן הוותיקה תשלם את הפנסיה שנצברה בתקופת החברות בקרן על פי תקנותיה, ובנוסף תשלם גם את הפנסיה שנצברה בבעלות בפנסיה התקציבית.
הבעלות תיחשב כמשכורת הקובעת, לפי המשכורת הקובעת שמחשבת הקרן הוותיקה, אולם לא יותר מהדרגה והוותק המרביים בדירוג עובדי הוראה.

ח. רציפות זכויות בין הפנסיה התקציבית לבין קרן פנסיה ותיקה - פרישה לפנסיה מהתקציבית
עמיתים הפורשים לפנסיה ממשרד החינוך או מבעלות אחרת שביטחה אותם בפנסיה תקציבית, אשר צברו זכויות בבעלות קודמת שביטחה אותם בקרן פנסיה ותיקה, רשאים לחתום על הסכם רציפות זכויות, אם לא עשו זאת קודם לכן.
הקרן הוותיקה תשתתף בתשלומי הפנסיה בגין תקופת החברות בקרן, והיא תשלם באמצעות הבעלות האחרונה.
הערה: על פי הסכם רציפות זכויות, שיעור הפנסיה המרבי שרשאי העמית לצבור בפנסיה התקציבית ובקרן הפנסיה הוותיקה גם יחד לא יעלה על 70% מהשכר הקובע הגבוה, מבין השכר הקובע שחישבה הקרן הוותיקה לבין השכר הקובע בפנסיה התקציבית.

ט. ביטוח פנסיוני במקביל בשתי קרנות פנסיה ותיקות
לעניין רציפות זכויות - זכויות במקביל לקביעת מנגנון חדש ופשוט משמעותית לחישוב.
רואים את התקופה המקבילה כקרן נוספת שהשכר הקובע בה הוא הסכום של השכר הקובע בכל קרן בה בוטח המבוטח בתקופה המקבילה.
צמצום ל-70% כאמור לעיל.

דוגמה:
קרן א' - 25 שנות ביטוח; שכר קובע - 10,000
קרן ב' - 25 שנות ביטוח; שכר קובע - 5,000
מתוך תקופות הביטוח הנ''ל: 10 שנים במקביל.

  שנים שכר קובע % קצבה % לאחר צמצום סך קצבה
קרן א' לבדה 15 10,000 30% 30% 3,000
קרן ב' לבדה 15 5,000 30% 20% 1,000
תקופה חופפת 10 15,000 20% 20% 3,000
סה''כ 40   80% 70% 7,000
י. מענק שנים עודפות
מי שצבר יותר מ-420 חודשי ביטוח, זכאי לקבל עבור כל חודש ביטוח עודף מענק של 6.25% מהמשכורת הקובעת.

יא. דחיית פרישה
     1. מי שהגיע לגיל הפרישה, וטרם צבר 70%, וממשיך ביטוחו בקרן כעמית פעיל,
         יהיה זכאי לצבור 3% לכל שנה במקום 2% שצבר עד הגיעו לגיל הפרישה.
     2. מי שהגיע לגיל הפרישה, וצבר 70% וממשיך ביטוחו בקרן כעמית פעיל, יהיה זכאי
         לקבל במועד הפרישה כל דמי הגמולים שהועברו לקרן בתקופה מיום שצבר 70%
         ועד פרישתו.

3. פנסיית שארים
    א. פנסיית שארים של מבוטח פעיל ומבוטח לא-פעיל
        שאירים של מבוטח פעיל שנפטר (בטרם הגיעו לגיל הפרישה), יהיו זכאים לקצבת
        שאירים כשיעור מהשכר הקובע, כמפורט להלן:
        אלמן/ה - 40%, יתום עד גיל 21 - 20%, יתום עד גיל 21 שנפטרו שני הוריו - 40%,
        שני יתומים שנפטרו שני הוריהם - 30% כל אחד, הורה - 15%.
        בכל מקרה, לא תעלה הקצבה של כלל השארים על 80% מהשכר הקובע.
        במקרה שהמבוטח הותיר אחריו גם הורה, לא תעלה הקצבה של כלל השארים
        על 85% מהשכר הקובע.

הערות:
1. מבוטח שנפטר, אשר לא הותיר אחריו שארים הזכאים לקצבת שאירים, יוחזרו ליורשיו
    על פי דין הכספים שנצברו לזכותו בקרן, מחושבים לפי נוספת ערכי פדיון.
2. מבוטח שנפטר ולא הותיר אחריו אלמנה, ושאיריו היחידים הזכאים לקצבת שאירים הם
    יתומים שגילם מעל 18 שנים, יהיו אלה זכאים לוותר על קצבת שאירי-יתום ולקבל את
    הכספים שנצברו בחשבון המבוטח שנפטר.
3. קביעה זו של שוויון בפנסיית השאירים לאלמן ולאלמנה, כפי שפורט לעיל, היא על פי פסק דין של בג''צ. תקנות אלה טרם שונו.

ב. פנסיית שאירי פנסיונר
שאיריו של פנסיונר שנפטר, יהיו זכאים לקצבת שאירים מסכום הקצבה האחרון ששולם לפנסיונר, כמפורט להלן:
אלמן/ה - 60%, יתום עד גיל 21 - 20%, יתום עד גיל 21 שנפטרו שני הוריו - 40%, הורה - 15%.
בכל מקרה, לא תעלה הקצבה של כלל השאירים על 100% מסכום הקצבה האחרון ששולם לפנסיונר.

4. קצבת נכות
    א. כללי
נכה הוא מבוטח פעיל אשר צבר תקופת אכשרה, ורופא הקרן קבע כי מחמת מצב בריאותו נפגע לפחות ב-30% מכושרו לעבוד בעבודתו או בעבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או כישוריו, במשך 90 ימים רצופים לפחות.
המבוטח יהיה זכאי לקצבת נכות, התנאים המפורטים בתקנון.
ככלל, מאשר רופא הקרן תקופת נכות שלא תעלה על 24 חודשים אלא אם כן שוכנע (נדיר ביותר) שקיימים טעמים המצדיקים תקופת נכות ארוכה יותר או לצמיתות.
הקרן רשאית לזמן את הנכה לבדיקה רפואית במהלך תקופת הזכאות.
הקרן תחל לשלם קצבת נכות החל מהמועד בו סיים העמית למצות את ימי המחלה הצבורים לזכותו אצל מעסיקו.
אי-מימוש ימי המחלה או פדיונים בסכום חד-פעמי לא יקדים את מועד תשלום הקצבה.

    ב. חישוב קצבת נכות
קצבת הנכות תחושב על ידי הכפלת שיעור הנכות שקבע רופא הקרן, בקצבת הזקנה שהיה המבוטח צובר בתוכנית הפנסיה אילו היה ממשיך לעבוד עד גיל הפרישה.
רופא הקרן קובע את שיעור הנכות (מלאה או חלקית), ותקופת הנכות.
נכות בשיעור 70% ומעלה מזכה בקצבת נכות מלאה.
לדוגמה: רופא הקרן קבע לעמית, שהצטרף לקרן בגיל 30 ובקרות אירוע הנכות מלאו
לו 60, נכות בשיעור 100%. שכרו הקובע לחישוב קצבת נכות של העמית עמד על 10,000 ש''ח בעת האירוע, ולפיכך הוא יהיה זכאי לקצבת נכות בגובה 7,000 ש''ח, לפי החישוב הבא:
* שכר קובע לחישוב קצבת נכות = 10,000 ש''ח.
* שיעור קצבת הנכות = שיעור קצבת הזקנה הצפויה עד גיל הפרישה - 70%.
* שיעור נכות מלאה = 100%.
* סכום קצבת הנכות:  10,000 כפול 70% כפול 100% = 7,000 ש''ח.

    ג. הכנסת נכה מעבודה
נכה רשאי לעבוד בתקופת נכותו. השכר שישתכר בתקופה זו מוגבל בתקרה שהיא ההפרש בין השכר הקובע שלו בקרן לבין הקצבה המשולמת לו בפועל. אם השתכר הנכה יותר מהסך המרבי המותר לו, תקטין הקרן את הקצבה המשולמת לו במחצית מהסך שחרג מהתקרה.
דוגמה: שכר קובע - 10,000;  פנסיית נכות - 7,000;  השתכרות מעבודה - 5,000. הסך המרבי המותר הור 3,000. הסכום החורג הוא 2,000. לפיכך, סכום ההפחתה יעמוד על 1,000 ש''ח.

    ד. נכה חלקי - החמרת מצב
נכה חלקי יהיה רשאי לשנות את שיעור הנכות שנקבעה לו אך ורק אם שולמו לקרן דמי גמולים במשך תקופת נכותו בגין חלק המשרה שבגינה לא נקבע שהוא נכה.

5. מבוטח שהפסיק תשלומיו לקרן
    א. כללי
מבוטח שהופסק תשלום דמי גמולים בגינו לקרן, לתקופה העולה על חודשיים, יוגדר כמבוטח לא-פעיל. מבוטח לא פעיל זכאי לקצבת זקנה וקצבת שאירים (בדומה לשאירי פנסיונר), ולא יהיה זכאי לקצבת נכות.
הקצבה שתשולם למבוטח או לשאיריו תחושב על בסיס שיעור הקצבה שנצבר עד מועד הפסקת התשלומים לקרן.
הפסקת ביטוח לתקופה שבין שלושה חודשים ועד 12 חודשים מחייבת צבירת תקופת אכשרה שאורכה כאורך ההפסקה בביטוח.
הפסקת ביטוח העולה על 12 חודשים, מחייבת צבירת תקופת אכשרה כאילו מדובר במבוטח חדש.

    ב. תקופת אכשרה
אכשרה רגילה - המבוטח צבר תקופת אכשרה של 12 חודשי ביטוח בקרן במשך תקופה של 24 חודשים לפני מועד הנכות או אירוע הפטירה, בהתאם לנסיבות העניין.
אכשרה למחלה קודמת - מבוטח נכה או מבוטח שנפטר, ואירוע הנכות או הפטירה הנו כתוצאה ממחלה או תאונה שנגרמה לו לפני חודש ההצטרפות שלו, חייב בצבירת תקופת אכשרה של 36 חודשי ביטוח רצופים בקרן לפני מועד הנכות או מועד הפטירה.

    ג. שמירת זכויות בהפסקת עבודה
מבוטח שהופסקו יחסי עובד-מעביד במקום העבודה בו היה מבוטח בקרן לאחרונה, יוכל להמשיך ביטוחו כפעיל בקרן באמצעות מעסיק חדש גם אם זה אינו מבטח את עובדיו בקרן, וכן כמבוטח פעיל עצמאי על פי הסכם בינו ובין הקרן, ובתנאי שלא חלפו 24 חודשים ממועד הפסקת התשלומים.
עמית כאמור המבקש לשמור על זכויותיו רשאי לשלם דמי גמולים במעמד עצמאי. התשלום לקרן בשנה הראשונה מיום הפסקת העבודה לא יפחת משליש מדמי הגמולים שהועברו לקרן, עובר להפסקת העבודה ולאחר שנה לא יפחתו ממחצית מדמי הגמולים שהופקדו בקרן עובר להפסקת העבודה, קרן הפנסיה תתייחס לתשלומים אלה כאל חלקיות משרה, שליש או חצי בהתאמה.
אין במהלך זה כדי לפגוע בשכר המבוטח ובזכויות שנצברו עד מועד ההצטרפות להסדר זה. בעת חזרה לעבודה ומציאת מעסיק חדש, יהיה העמית רשאי להעביר לקרן דמי גמולים מלאים.

    ד. משיכת כספים מן הקרן - ביטול הזכות לקצבה
משיכת כספים מהקרן בגין תקופת ביטוח העולה על 3 חודשים, מבטלת את הזכאות לקצבה מהקרן ומכל קרן פנסיה ותיקה אחרת שבהסדר, והמבוטח יהיה זכאי בגין זכויות שצבר בקרנות ותיקות אחרות שבהסדר אך ורק למשיכת כספי הצבירה.
החזר הכספים ייעשה לפי נוסחת ערכי פדיון המפורטת בתקנון הקרן.
מבוטח שהחל לקבל קצבת זקנה מהקרן או שחלפו למעלה משישים ימים מחודש הזכאות הראשון שלו לקצבת זקנה או שישים ימים מהמועד בו נותקו יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין המעביד האחרון שביטח אותו בקרן, לפי המועד המאוחר מביניהם, לא יהיה רשאי למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן.        

6. דמי ניהול
מכל תשלום שתשלם הקרן (קצבה או תשלום חד-פעמי) ינוכו דמי ניהול בשיעור
של 1.75%.

7. עדכון הקצבה (זקנה, נכות או שאירים)
הקצבה תעודכן בהתאם למדד המחירים לצרכן, בחודש בו עלה המדד ב-4.24% או יותר ביחס למדד החודש הקודם בו עודכנו הקצבאות, או בחלוף שנתיים ממועד העדכון הקודם לפי המוקדם.

8. חישוב הפנסיה בקרנות הפנסיה מקפת וקג''מ
קרנות הפנסיה מקפת וקג''מ מחשבות את המשכורת הקובעת רק בשיטת יחסי השכר על פני כל תקופת הביטוח (ראו חישוב שכר קובע בשיטת יחסי השכר לעיל).

9. חישוב הפנסיה בקרן הפנסיה גלעד
גיל הזכאות לפנסיה בקרן גלעד לא שונה. גיל הזכאות לנשים הוא 60 ולגברים 65. השכר הקובע יחושב בשיטת 3 השנים האחרונות.
שיעור ההפרשות לקרן:

תשלומי העובד תשלומי המעביד סה''כ התשלומים לפנסיה
5% 12.5% 17.5%
(ראו חישוב שכר קובע בשיטת 3 השנים האחרונות לעיל).

10. נספח - גיל קצבת זקנה

 

תאריך לידה (חודש ושנה) גיל קצבה לאשה תאריך הלידה (חודש ושנה) גיל קצבה לגבר
עד מרס 1994 60 עד מרס 1939 65
אפריל 1944 עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים אפריל 1939 עד אוגוסט 1939 65 ו-4 חודשעם
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים  ספטמבר 1939 עד אפריל 1940  65 ו-8 חודשים
מאי 1945 עד דצמבר 1945 61 ו-4 חודשים  מאי 1940 עד דצמבר 1940 66
ינואר 1946 עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים  ינואר 1941 עד אוגוסט 1941  66 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים  ספטמבר 1941 עד אפריל 1942  66 ו-8 חודשים
 מאי 1947 עד דצמבר 1949 62  מאי 1942 ואילך 67
 ינואר 1950 עד אוגוסט 1950  62 ו-4 חודשים    
 ספטמבר 1950 עד אפריל 1951  62 ו-8 חודשים    
 מאי 1951 עד דצמבר 1951 63    
 ינואר 1952 עד אוגוסט 1952  63 ו-4 חודשים    
 ספטמבר 1952 עד אפריל 1953  63 ו-8 חודשים    
 מאי 1953 ואילך 64    

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד