סדרי עבודת ועדת חריגים ליציאה מהעסקה בתנאי רפורמת "עוז לתמורה"

מס צפיות:  1186
תאריך: 25/07/2016

לשכת מנהלת אגף בכיר כוח-אדם בהוראה

 

סדרי עבודת ועדת חריגים ליציאה מהעסקה בתנאי רפורמת "עוז לתמורה"

בהמשך לנוהל שפורסם לבעלויות בתאריך 10/5/16 (להלן – "הנוהל"), להלן עדכונים והבהרות לענין ועדת החריגים, המטפלת בבקשות לצאת מרפורמת "עוז לתמורה":

1. מועד הגשת הבקשה:

החל מיום 15.3.16 ועדת החריגים דנה בבקשות שהוגשו אליה ומשיבה באופן שוטף לפונים. מומלץ שלא להמתין עד למועד האחרון להגשת הבקשות.

המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת חריגים ליציאה מרפורמת עוז לתמורה: 1 באוגוסט 2016.

עובד הוראה שלא יגיש בקשה עד מועד זה, בקשתו לא תידון.

החלטות הוועדה יוצגו במערכת עוש"ר. להלן הקישור

2. אופן ההגשה:

כללי

הגשת בקשות לאישורים מיוחדים ליציאה מהרפורמה באופן מקוון ניתנת לביצוע הן ע"י עובדי הוראה, הן ע"י מנהל המוסד והן ע"י הבעלות המעסיקה, עבור עובד הוראה, בכפוף להסכמתו המוקדמת של עובד ההוראה.

אישור הועדה יהא תקף לשנת לימודים אחת, אלא אם קבעה הועדה אחרת בהחלטתה באופן מפורש.

עובד ההוראה יכול לצפות בכל סוגי הבקשות לאישורים שהוגשו עבורו. הגשת בקשה וצפייה בסטאטוס בקשות לאישורים מיוחדים מתבצעים לאחר הזדהות אישית באמצעות שם משתמש וסיסמא.
לתמיכה טכנית
ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון: 1-599-500-688

לשאלות תוכן ניתן לפנות למוקד עוז לתמורה בטלפון: 1-800-800-424

בקשת יציאה מרפורמת עוז לתמורה

עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על פי רפורמת עוז לתמורה, בשל אחת הסיבות שבנוהל, המנויות להלן, רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה. הגשת הבקשה תתבצע באופן מקוון בלבד, דרך מערכת עוש"ר, ע"י לחיצה על כפתור "לצפייה ולהגשת בקשות לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה" .

כאמור לעיל, בקשות אלו ניתן להגיש עד לתאריך 1 באוגוסט הקודם לשנת הלימודים עבורה הוגשה הבקשה ובהתאם להנחיות אגף בכיר לכח אדם בהוראה.

3. קריטריונים לדיון בוועדה:

הוועדה דנה ושוקלת בקשות בהתאם לקריטריונים שבנוהל היערכות לקראת שנה"ל תשע"ז-עוז לתמורה שפרסם משרד החינוך:

- סיבה רפואית - מצב בריאותי של עובד ההוראה, בן זוג או ילד, בצירוף אישורים רפואיים עדכניים המעידים על מצב בריאותו.

- סיבות הומאניות - סיבות אישיות משמעותיות, הנוגעות לעובד ההוראה או לבן משפחה מדרגה ראשונה, התלוי בו.

- סיבה הנעוצה בגילו של עובד ההוראה- עובד יהא רשאי להגיש בקשה ככל שמלאו לו 60 שנה ויותר, או כאשר הינו גמלאי שפרש בפרישה מוקדמת ושב ללמד במערכת החינוך.

- סיבות משפחתיות מיוחדות - כגון גירושין, פטירה של בן/ בת זוג, משפחות ברוכות ילדים וכד'.

- סיבות הנובעות מאופי העסקה/ צרכי מערכת החינוך- כגון, מקצועות נדרשים, עבודה בהדרכה במקביל להוראה, לימודים לתואר שני ושלישי וכד'.

4. סדרי מתן התשובה:

החלטת הוועדה תעודכן במערכת עוש"ר והעובד יוכל לצפות בה, באמצעות הסיסמה האישית.

במקביל, לעובד הוראה שבקשתו נדחית, תישלח החלטה מנומקת ובה הודעה על אפשרות הערעור.

5. זכות ערעור:

ניתן לערער בכתב על החלטה תוך שבועיים מיום משלוח ההחלטה.

הרכב ועדת הערר יהיה- מנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה, גב' סוניה פרץ, ויו"ר ארגון המורים, מר רן ארז, או מי מטעמם.
הערעור יישלח למוקד "עוז לתמורה" או דרך המערכת המקוונת או לפקס, שמספרו: 02-5604746.
ככל שיש בידי המערער מידע נוסף רלבנטי, שלא הוגש בפני הוועדה, עליו לצרפו לבקשת הערעור.

החלטה בערעור תשלח למורה, ככל הניתן, בתוך 30 יום ממועד קליטת בקשת הערעור שהגיש/ה.

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד