מכתב בנושא הסכם המסגרת המתגבש בין המדינה לבין ההסתדרות הכללית החדשה

מס צפיות:  935
תאריך: 2/03/2016

כ"ב אדר א, תשע"ו
2 מרץ, 2016

לכבוד
קובי בר נתן
סגן בכיר לממונה על השכר
משרד האוצר

הנדון:הסכם המסגרת המתגבש בין המדינה לבין ההסתדרות הכללית החדשה
מכתבך מ- 18.2.16

1. הופתעתי מאוד לקבל את מכתבך זה. יש בו לצערי הרב חצאי אמיתות. אומנם, נכון שנפגשנו בתאריך 14.1.16, והעלית בפניי את עיקרי ההסכם לסקטור הציבורי וכן הודעת לי באותה הזדמנות שלארגון המורים יש שתי אפשרויות: לקבל את הסכם המסגרת, ככתבו וכלשונו, דבר שמחייב אותנו בשנה נוספת של שקט תעשייתי, מעבר למה שאנחנו מחויבים בהסכם הקיבוצי של ארגון המורים, או, אפשרות שניה, לקבל רק 80% מהפעימות, אם אנחנו לא רוצים להאריך את השקט התעשייתי.
בו במקום השיבותי לך שלא נוכל להאריך את השקט התעשייתי בשנה נוספת, כי בניגוד לאיגודים אחרים אנחנו בשקט תעשייתי כבר מ- 2011,  תקופה ארוכה ביותר, ואין סיבה להאריך בעוד שנה. אשר על כן, אנו מעדיפים את האפשרות השנייה שהוצעה על ידך, קבלת 80% מהפעימות. אך הוספתי שזו דעתי בלבד ואני צריך להתייעץ עם חברי ההנהלה שלנו.

2. בתאריך 3.2.16 נפגשנו שוב , חזרת על מה שאמרת לנו ב- 14.1.16, וקבלת ממני תשובה ברורה שחברי ההנהלה בחרו באופציה השנייה שהוצעה על ידך, משמע 80% מהפעימות, מבלי להאריך את השקט התעשייתי מעבר למה שבהסכם הקיבוצי שלנו .

3. כשנפגשנו בביה"ד, פגישה מקרית, כאשר נודע שהגעתם להסדר עם הסתדרות המורים, שאלתי אותך מה קורה בנושא שלנו, והשיבות לי שאנחנו צריכים לנהל מו"מ עם השלטון המקומי . נדהמתי מתגובתך זו ואמרתי לך שאף פעם לא ניהלנו מו"מ עם השלטון המקומי, שתמיד המו"מ הוא אתכם, שאתם מנסחים את ההסכם ומחתימים עליו את השלטון המקומי וארגוני המורים, שהרי כל ההסכמים הם אך ורק בהסכמתכם ובאישורכם ואין כל טעם לנהל מו"מ עקר עם השלטון המקומי . הסכמת עמי ואמרת שתטפלו בכך. עד היום לא קיבלתי כל הצעת הסכם מכם, אפילו לא טיוטה להעיר עליה הערות, אם יש. שלשום הגיע לידי חוזר שיצא ממרכז השלטון המקומי ובו נכתב שעובדי ההוראה לא יקבלו את התשלום החד פעמי


בסך 1,000 ₪, כי לא נחתם הסכם. במפגש שלנו בביה"ד ביקשתיך שלא לעכב את תשלום 1,000 ₪ בגלל חתימת ההסכם, כדי לא ליצור איפה ואיפה בין המורים המועסקים ע"י המדינה ומקבלים את התשלום, לבין מורים המועסקים ע"י הבעלויות ולא מקבלים.גם פה, מתוך רצון טוב שגילית, אמרת שתטפל בכך. כעת אנחנו נמצאים בפני שוקת שבורה, כאשר בעוד יומיים-שלושה יקבלו המורים שכרללא התוספת לה הם מחכים כבר חודשיים.

אתה מתאר לעצמך איזו מהומת אלוהים עלולה לפרוץ במערכת החינוך ?

אני מבקש להוציא מידית הודעה לבעלויות הכוללת הוראה לשלם את הכסף למורים. אין כל סיבה למנוע כסף זה בתירוצים בירוקרטיים, כשאתם יודעים שהכסף מגיע למורים ושלא המורים והארגון אשמים באי קבלתו.
לידיעתך, ב- 14.1.16 יצא חוזר מטעמכם לסגן בכיר לחשבת הכללית ובו אתם כותבים שלעובדי המדינה יש לשלם את ה- 1,000 ₪ חד פעמית, למרות שההסכם טרם נחתם . מדוע לקפח את זכויות המורים עובדי הבעלויות שעובדים מכוח חוק חינוך חובה חינם ומתוקצבים ומפוקחים ע"י המדינה? ממילא בידיכם לא מעט כלים לנכות את התוספת בעתיד, אם לא נגיע להסכם .

להזכירך, בהסכם הקיבוצי מאוגוסט 2011 התחייבתם לתת לנו את התוספות של הסכם המסגרת, אם יושג בסקטור הציבורי וללא התניות. לפיכך, התוספות מגיעות לנו מתוקף התחייבות זאת.

אני חוזר ומבקש להוציא הוראה לבעלויות לשלם מידית את התוספת הנ"ל ולהעבירה לחשבונות המורים.

 

 

העתק:
מר נפתלי בנט – שר החינוך
גב' מיכל כהן – מנכ"לית משרד החינוך
מר קובי אמסלם - הממונה על השכר, משרד האוצר
חברי הנהלת ארגון המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד