הכרזת סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בישראל

מס צפיות:  2041
תאריך: 26/10/2014

ב'–חשון–תשע"ה
‏26–אוקטובר–14

 

 

לכבוד 

מר שלמה יצחקי 

הממונה הראשי על יחסי עבודה 

משרד הכלכלה 

רחוב בנק ישראל 5 

ירושלים 

 

נכבדי, 

 

הנדון : הכרזת סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בישראל 

 

 

ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות מתכבד להודיעך, על הכרזת סכסוך עבודה בחינוך העל יסודי (ז'-יב') ,נגד משרד החינוך , משרד הכלכלה וכל הבעלויות המפעילות בתי ספר על יסודיים , בגין פגיעה בציבור המורים המועסקים בבתי ספר שבפיקוח ובתקצוב משרד הכלכלה, אשר אינם זוכים לקבל הטבות, תנאי עבודה ושכר על-פי רפורמת "עוז לתמורה" (המוסדרת בהסכם עבודה קיבוצי מחודש אוגוסט 2011), וזאת בהעדר צו הרחבה כפי שהובטח. כפועל יוצא מכך מופלים לרעה מורים ותלמידים אלו, לעומת מורים עמיתים שעובדים בבתי-ספר שבפיקוח משרד החינוך.

המדובר באפליה בוטה ובלתי עניינית ובפגיעה במעמדם ותנאי עבודתם של כ- 3,000 מורים המועסקים ביותר מ- 70 בתי ספר שבפיקוח משרד הכלכלה ("הזוכים" ליחס של מורים סוג ב') ובצורך לשפר את מעמדם ולהשוות את תנאי עבודתם ושכרם , לאלה שמקבלים עמיתיהם המועסקים בבתי-ספר שבפיקוח משרד החינוך.

אותה מערכת חינוך, אותם מורים, אותן משימות, רק הפיקוח שונה.

כל עוד לא יתוקן העוול והקיפוח של מורים המועסקים בבתי-ספר שבפיקוח משרד הכלכלה – זכויותיהם של מורים אלה להתפתח וזכותם לשוויון הזדמנויות תעסוקתי נפגעים באופן חמור.

כפועל יוצא – מעמדם כבודם וזכויותיהם של עובדי ההוראה המועסקים בבתי-ספר שבפיקוח משרד הכלכלה מקופחים ומופלים ביחס לעמיתיהם המועסקים בבתי-ספר שבפיקוח משרד החינוך.

חומרת הדברים הנה אף באשר, שאפליית המורים במוסדות המפוקחים על-ידי משרד הכלכלה, נשוא סכסוך העבודה המוכרז כאן והפגיעה במורים המועסקים בבתי-ספר שבפיקוח משרד הכלכלה משפיעה באורח ישיר ופוגעת בזכויותיהם של תלמידי המוסדות האלה, אשר הופכים אף הם, בעל כורחם, קורבן של המצב. הפגיעה חמורה ביתר בתלמידים הזקוקים לרפורמת עוז לתמורה על כל היבטיה הפדגוגיים חינוכיים .

כך, בעוד שבזכות תנאי העבודה והשכר שמעניקה רפורמת "עוז לתמורה", יכולים המורים לעבוד עבודה פרטנית, להעניק יחס אישי לתלמידים, לספק תגבור לימודי ולהשקיע שעות עבודה פרטניות . אי החלתה של הרפורמה בבתי-ספר שבפיקוח משרד הכלכלה (דווקא) מונעת, הלכה למעשה, מהתלמידים הלומדים במוסדות חינוך אלה את אותן הזכויות להן זוכים תלמידים הלומדים בבתי הספר המפוקחים על-ידי משרד החינוך.

 

כמו כן, בבתי ספר שבפיקוח משרד הכלכלה לא מאשרים למורים שעות פרופסיונאליות (גם לא במקרים חריגים); ולא מתקיימות ועדות פריטטיות במקרים חריגים.

בנוסף ,מורים המועסקים בבתי ספר שבפיקוח משרד הכלכלה ומפוטרים מעבודתם , אינם זכאים לקבל פיצויי פיטורים מוגדלים כפי שנהוג במקרים אלו במשרד החינוך  . וכפועל יוצא נגרמת להם פגיעה כלכלית משמעותית עם סיום עבודתם (ראה לדוגמא את המורים הטכנולוגיים שנאלצו לפרוש מהעבודה עקב סגירת מגמה).

אנו כארגון מורים, לא נאפשר פגיעה במעמד ואפליה של ציבור מורים המועסקים בבתי ספר של משרד הכלכלה ובתלמידיהם , רק משום העסקתם במוסדות חינוך אלה, תוך אבחנה בלתי עניינית הפוגעת בזכותם לשוויון; ולא נאפשר פגיעה ואפליה של תלמידים הלומדים במוסדות אלה – שהינה כאמור לעיל פועל יוצא של אפליית המורים.

יצויין – כי על אף פניות של ארגון המורים ודרישה להסדיר את הנושא– לא בוצעו כל פעולות להסדרת הנושא על-ידי כל הגורמים המעורבים אשר כנגדם מוכרז סכסוך העבודה.

בנסיבות אלה, ומשכל מאמצי ארגון המורים לתקן את הקיפוח הקיים בקרב מורים ותלמידים המועסקים ביותר מ-70 בתי הספר שבפיקוח ותקצוב משרד הכלכלה לא הועילו, אין מנוס מנקיטה באמצעים ארגוניים על מנת לתקן את העוול שנגרם ואת האפליה והקיפוח נשוא הסכסוך.

משרד החינוך הוא הגוף האחראי על כל מערכת החינוך בארץ ולכן עליו לקחת אחריות גם על בתי הספר שבפיקוח משרד הכלכלה .

לאור האמור לעיל אנו נאלצים להכריז על סכסוך עבודה ולהפעילו בתום תקופת הצינון.

אבקש התערבותך בסכסוך לפני הפעלתו.

בכבוד רב,

נורית ולנסי
יו"ר המח' הפרופסיונלית

 

העתק:
מר רן ארז – יו"ר הנהלת ארגון המורים
הרב שי פירון – שר החינוך
גב' מיכל כהן  – מנכ"לית  משרד החינוך
עו"ד דן בן חיים – סמנכ"ל השלטון המקומי
מר אילן שדות – נציג שלוש הערים הגדולות
מר צביקה פלג – מנכ"ל רשת אורט
עו"ד רוית דום – מנכ"ל רשת עמל
מר אמנון אלדר – מנכ"ל רשת אמית
רו"ח עמיעד גורביץ – מנכ"ל עתיד
גב' מינה שפי – מנכ"ל נעמת
מר שמוליק טומשין – מנכ"ל רשת  טומשין
גב' דנה פינק – מנכ"ל רשת דרור
חברי הנהלת ארגון המורים העל יסודיים
מזכירי סניפים ארגון המורים העל יסודיים
מנהלי בתי הספר
ועדי מורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד