מכתב יו"ר הנהלת ארגון המורים רן ארז לשר נפתלי בנט

מס צפיות:  1760
תאריך: 7/09/2014

ט' אלול, תשע"ד
4 ספטמבר 2014

 

הנידון: מתן זכות לאימהות עובדות הוראה לקבל הטבה של השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון (מעונות ויצ"ו ונעמ"ת)

 1. אני פונה אליך בעקבות בעיה רוחבית בה נתקלות אימהות עובדות הוראה, העוסקות, יום יום, במלאכת הקודש של חינוך והוראה.

2. כידוע לך, המבחנים למתן תמיכה של משרד הכלכלה )האגף למעונות יום ולמשפחתונים (קובעים מהם התנאים להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון )להלן: "תנאי משרד הכלכלה").

3. על פי תנאי משרד הכלכלה, אוכלוסיית היעד כוללת, בין היתר, אימהות אשר בחזקתן ילד או תינוק, אשר משתייכת לאחת מהקבוצות המפורטות (אם עובדת, אם לומדת או אם עובדת ולומדת).

 

"אם עובדת" – כפי הגדרתה לצורך בחינת אוכלוסיית היעד, הזכאית ליהנות מהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון או משפחתון, מוגדרת כמי שעובדת בהיקף משרה של 24 שעות שבועיות לפחות.

 

4. תנאי זה, לפיו הגדרת אם עובדת מתייחסת רק לאם העובדת בהיקף משרה של 24 שעות שבועיות לפחות, מציב מכשול מיותר ומפלה, בפני אימהות עובדות הוראה. שכן, אימהות רבות (כמו גם עובדי הוראה רבים אחרים), מועסקות במשרה חלקית והיקף משרתן נמוך מ- 24 שעות, כך שבאופן מיידי אין באפשרותן לעמוד בתנאי הסף של משרד הכלכלה לזכאות להשתתפות המדינה בשכר הלימוד למעונות יום ומשפחתונים.

 

5. בנסיבות אלה, לפיהן נבצר מאימהות רבות, המועסקות כעובדות הוראה, ליהנות מהטבה של השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או משפחתון, נוצר מצב החוטא למטרה המוצהרת העומדת בבסיס התמיכה שמעניק משרד הכלכלה -

 

"עידוד שילובן של אימהות בשוק העבודה תוך שיפור פוטנציאל הצמיחה של כלל המשק וצמצום אי השוויון באמצעות העלאה הדרגתית של שיעור התעסוקה ורמת השכר בקרב שני ראשי משק הבית."

(ר' סעיף 2 בקובץ "מבחנים למתן תמיכות של משרד כלכלה האגף למעונות יום ולמשפחתונים")

 

6. נוכח האמור לעיל, אין חולק כי אימהות עובדות הוראה נמנות עם האוכלוסייה שעידוד שילובה בשוק העבודה נדרש ולכן יש לתקן את ההגדרה של "אם עובדת" לצורך קבלת הזכאות.

 

7. יתרה מכך, בשים לב למקצוע ההוראה ולדרישות שהוא מציב בפני העוסקים במלאכת הקודש - לא ניתן להתעלם מכך שבפועל עובדי ועובדות הוראה מבצעים שעות עבודה רבות, מעבר לאלה הנספרות ומשולמות להם. מדובר בשעות עבודה שבגינן עובדי ההוראה אינם מתוגמלים (כמו שעות המוקדשות לשיחות עם הורים ותלמידים, לבדיקת מבחנים ועבודות, וללימוד והרחבת אפיקים לצורך העשרת המורה ועוד). לפיכך, אף מן הטעם הזה לבדו – יש לתקן את ההגדרה ביחס לאם עובדת בתנאי משרד הכלכלה, בכל הקשור לעובדות הוראה.

 

8. יודגש – כי הנסיבות הספציפיות הנ"ל, המאפיינות את מקצוע ההוראה, מדגישות ביתר שאת את הצורך בתיקון העוול שנעשה לאימהות במסגרת הגדרת "אם עובדת" בתנאי משרד הכלכלה.

 

9. לסיום, לאור הרפורמות במערכת החינוך, "עוז לתמורה" ו"אופק חדש", מורות אימהות עובדות אפילו יותר מ- 24 שעות שבועיות.

 

10. אודה על בדיקתך את הנושא ופועלך בקידום תיקון תנאי משרד הכלכלה.

 

העתק: הרב שי פירון, שר החינוך

          חברי הנהלת ארגון המורים

          מזכירי סניפים, ארגון המורים

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד