4.2 הסכם שאילה והשאלת מורים (איחוד משכורות)

מס צפיות:  4303

הסכם שאילה והשאלת מורים
(איחוד משכורות) בבתי ספר שש-שנתיים (הסכם מיוחד 15.8.1982).
הסכם זה נעשה כדי לפתור בעיות ולהיענות לצרכים המיוחדים בבתי הספר השש-שנתיים.
הואיל ובית הספר השש-שנתי מהווה יחידה פדגוגית וניהולית אחת, חרף היותו מורכב משתי חטיבות, והואיל ויש מורים המלמדים בשתי החטיבות, וזכותו של מנהל בית הספר לשבץ מורים בשתי החטיבות, לפי צורכי בית הספר ובשים לב למשאלות המורים.

1. מדדים לקביעת מעסיק-משאיל
מורה קבוע אצל אחד משני המעסיקים: מורה שהוא עובד קבוע אצל אחד
משני המעסיקים בבית הספר, זכאי להיות מועסק על ידי אותו מעסיק במלוא
היקף משרתו.

2. מורה קבוע אצל שני מעסיקים
א. מורה שהוא עובד קבוע אצל שני המעסיקים בבית הספר, זכאי להיות מועסק
במלוא היקף משרתו על ידי המעסיק שאצלו הועסק תחילה.
ב. מורה, כאמור, שהתקבל לעבודה בו-בזמן אצל שני מעסיקים, זכאי להיות
מועסק במלוא היקף משרתו על ידי המעסיק שאצלו הועסק רוב שעות עבודתו.
לצורך קביעה זו תיבדק חלוקת שעות העבודה של המורה במשך 4 השנים
האחרונות שקדמו לקביעת המעסיק-המשאיל.
אם במועד זה טרם חלפו 4 שנים, תיבדק התקופה שחלפה מאז התחיל
בעבודתו.
ג. העלתה הבדיקה של חלוקת שעות העבודה של המורה כי הועסק אצל כל
אחד משני המעסיקים בהיקף משרה זהה או שונה (ובלבד שההפרש בין
היקפי המשרה אינו עולה על 10%), יהיה המורה זכאי להיות מועסק במלוא
היקף משרתו אצל אחד מהם, לפי בחירתו.

3. העסקת מורה לאחר קביעת המעסיק-המשאיל
א. משנקבע מיהו המעסיק-המשאיל, לא ישפיע השינוי במספר שעות עבודתו
של המורה בכל אחת מהחטיבות בבית הספר על קביעה זו, ובלבד ששעות
עבודתו בכיתות של המעסיק-המשאיל לא יפחתו מהיקף של שליש משרה,
במקרה שהמעסיק-המשאיל הוא צד א' (המדינה), או מחצית מסך כל שעות
עבודתו בבית הספר, במקרה שהמעסיק-המשאיל הוא צד ב' (הרשות).
ב. מורה שצד ב' הוא המעסיק-המשאיל שלו, ישמור מנהל בית-הספר על המגמה
להעסיקו בחטיבה העליונה במחצית מסך כל שעות עבודתו בבית הספר.
ג. למרות האמור בסעיף קטן א' לעיל, ימשיך צד ב' להיות המעסיק-המשאיל של
מורה קבוע, אשר כתוצאה מצורכי בית הספר קטן מספר שעות עבודתו
בחטיבה העליונה לכדי פחות ממחצית סך שעות עבודתו בבית הספר.

4. זכויות מורה מושאל
מורה שיועסק על ידי המעסיק-המשאיל, כאמור בסעיף 4 לעיל, ייחשב כעובד אצל אותו מעסיק לכל דבר ועניין, החל ממועד ביצוע ההשאלה, לרבות תשלום המשכורת (כולל כל רכיבי השכר והגמולים שהמורה זכאי להם בגין עבודתו, הבטחת זכויותיו לפיצויי פיטורים (או גמלה, לפי העניין) וכן הבטחת כל זכויותיו הסוציאליות והמקצועיות.

5. סדרי-השאלה, התחשבנות ותיאום בין המעסיקים
א. הסדר שאילה והשאלה
בין שני המעסיקים יחול הסדר שלפיו המעסיק-המשאיל ישאיל מורה למעסיק
השני, לשעות שהמורה ילמד בכיתות של המעסיק השני.
ב. סדרי התחשבנות
סדרי התחשבנות בין המעסיקים יהיו כאמור בנספח ב' להסכם זה.
למען הסר ספק, מובהר שסדרי ההתחשבנות הנ''ל אינם מענייניו של צד ג'
(הארגון), ולא יהיה בהם כדי לעכב או לפגוע בצורה כלשהי בזכויות המורים
שנקבעו בהסכם זה.
ג. שינויים בהיקף ההשאלה או ביטולה
שינויים בהיקף ההשאלה או החלטה על ביטולה ייעשו בהסכמה בין שני
המעסיקים, בשים לב למשאלות המורה ולדעתו של המנהל, לפי צורכי
בית הספר.

6. מורים לא-קבועים
א. חלות
הסכם זה לא יחול על מורה שאינו עובד קבוע אצל אחד, לפחות, משני
המעסיקים.
ב. שיבוץ באחת משתי החטיבות
במגמה להבטיח את זכויותיו המקצועיות והסוציאליות של מורה לא קבוע
ישתדל, כאמור, מנהל בית הספר לשבצו באופן שיועסק בכל שעות עבודתו
בבית הספר באחת משתי החטיבות בלבד.
ג. שיבוץ בהיקף של שליש משרה
לחילופין, ישתדל מנהל בית הספר לשבץ מורה כאמור, באופן שיועסק
לפחות באחת משתי החטיבות בהיקף של שליש משרה.

7. תחילת תוקפו של ההסכם וביטול הסכם איחוד המשכורות
תחילת תוקף כללית והוראות בדבר מורים שנכללו בהסדר איחוד המשכורות
תחולת הסכם זה החל ביום 1.9.1982, אולם מוסכם כי הוראתיו יחולו גם על מורים שבעבר אוחדה משכורתם, בהתאם להסכם מיום 4.2.1975, לרבות כאמור מורים שיפרשו ביום 31.8.1982, למפרע מהמועד שבו אוחדה משכורתם לראשונה.
לעניין זה ייחשב המעסיק שאצלו אוחדה המשכורת כמעסיק-המשאיל.

8. ועדה מיוחדת
ועדה מיוחדת בהשתתפות הצדדים החתומים על הסכם זה, תטפל במורים שעליהם חל ההסכם ואשר לא יימצא להם פתרון בהתאם להוראותיו.

9. יישוב חילוקי דעות
חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר לתחילתו, לפירושו או לביצועו של הסכם זה, או לכל עניין אחר הנובע ממנו, יבוררו במסגרת ועדה משותפת לצדדים שביניהם נתגלעו חילוקי הדעות אשר תתכנס תוך חודש ימים לפי בקשת אחד מהם.

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד