7.2 הבהרות

מס צפיות:  3014

5.2 הבהרות
א. עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום הזכאים לפיצויי פיטורים
תקנות פיצויי הפיטורים (חישוב פיצויים והתפטרות שרואים אותם כפיטורים. תיקון תשמ''א-1981):
"
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו-33 לחוק פיצויי הפיטורין התשכ"ג-1963 ובאישור
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתקנות פיצויי פיטורין
(
חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורין), הוספת תקנה א' 5
(
התשכ"ד-1964) אחרי תקנה 5 יבוא: חישוב פיצויים בחופשה ללא תשלום.
1.
בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין - השכר שהיה משולם לו ערב פיטוריו,
אילו עבד אצל אותו מעביד.
2.
בכל מקרה אחר - השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום, בצירוף
תוספת יוקר המחיה על השכר האמור, בשיעור שהיה מתוסף לשכרו האמור, אילו
עבד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו
3.
עובדת שהרתה ומתפטרת תוך תשעה חדשים מיום הלידה, בתנאי שהתפטרותה
היא כדי לטפל ברך הנולד"

ב. פיצויי פיטורים לעובד הוראה המבוטח בקופת פנסיה מקיפה, להלן: "הקרן"
עבור התקופה שעד 31.12.2003 עובד הוראה זכאי להפרש שבין הסכום המופקד ב"קרן" לזכות המעסיק לבין 100% פיצויי פיטורין. זאת לפי משכורת החודש האחרון כפול מספר שנות העבודה, הכוללות את שנות השבתון, כפול היקף המשרה המייצג (ממוצע רב-שנתי). כדי לוודא מהו הסכום אשר על המעסיק להשלים, יש לפנות ל"מבטחים", המחלקה למורים תיכוניים, ולבקשם כי ידווחו מהו הסכום העומד לרשות המעסיק לצורך חישוב פיצויי הפיטורין. עם קבלת מידע זה יש להפחית את הסכום מ-100% פיצויי פיטורין ולתבוע את ההפרש מהבעלות. העובד רשאי לקבל אך ורק את כספי ההשלמה מהבעלות, מבלי לפגוע בזכויות הפנסיה שלו. את הסכום חובה לשלם ללא דיחוי (תוך 15 ימים) מיום הפסקת העבודה.
אם הוציא החבר את הכספים גם מ"מבטחים" (התנאי להוצאתם: החבר אינו עובד שישה חודשים לפחות), הוא מאבד את זכויות הפנסיה שהצטברו לזכותו.
יש להעיר כי נוסף על הסכום הנ"ל עומד לזכות החבר החלק שניכה המעביד משכרו במשך התקופה.
מ-1.1.2004 עובד הוראה זכאי להשלמת פיצויים בשיעור של 28% לכל שנה.

חשוב!
עובד הוראה הפורש לפנסיה ומקבל גם פיצויי פיטורין, זכאי לבקש פטור מתשלום מס
הכנסה על פיצויי פיטורין.
כמו כן החוק מאפשר פטור ממס הכנסה על 35% מהפנסיה שתשולם לו מדי חודש
בחודשו.

אך עובד ההוראה חייב לדעת שהפטור ניתן רק פעם אחת: או על פיצויי הפיטורין או
על הפנסיה.
אם מקבלים את הפטור מתשלום מס על פיצויי הפיטורין, הפנסיה תהיה חייבת במס
ולכן תהיה יותר קטנה.
כעבור שנים, ככל שתוחלת החיים תתארך, ההפסד כתוצאה מתשלום מס על הפנסיה
יהיה יותר גדול מהרווח של הפטור על פיצויי הפיטורין הניתנים לו בעת פרישתו.
כל חבר חייב לשקול את הסוגיה ולעשות את החשבון המתאים לו לפני קבלת ההחלטה.


ג. פיצויי פיטורים מוגדלים
פיצויי פיטורים מוגדלים הם פיצויים המשולמים לעובד 100% פיצויי פיטורים החייבים
על פי החוק והם פועל יוצא של משא ומתן בין ארגון המורים לבין המעסיק בנסיבות
הפסקת העבודה.
אין חובה חוקית המחייבת תשלום פיצויי פיטורים מוגדלים.
קבלת פיצויי פיטורים מוגדלים מבטלת את זכותו של המורה לרצף ימי מחלה עבור
התקופה הנוגעת בדבר וכן את זכותו לפדיון ימי מחלה בגין תקופה זו.

ד. פיצויי הלנת פיצויי פיטורים

(ב) יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם;
פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה כדלקמן:

1. שולמו פיצויי הפיטורים בתקופה שבין היום השישה עשר לבין היום השלושים

שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם

עד ליום שבו שולמו;

2. שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי

הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת 20% על

הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש

שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20%

האמורה באופן יחסי.

(ב1) פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה לכל דבר, פרט לעניין סעיף קטן (ב), חלק

מפיצויי הפיטורים.

(ב2) המעביד רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצוי ההלנה סכום של חוב

שחייב העובד למעביד, או סכום שהמעביד חייב או זכאי לנכותו מפיצויי

הפיטורים.

(ג) מי שזכאי לפיצויי פיטורים שלא מכוח סעיפים 1(א) או 5 לחוק פיצויי פיטורים,

התשכ"ג-1963 לא יחול עליו המועד לתשלום פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף

קטן (א) אלא לאחר שנמסרה קודם למעביד דרישה בכתב לתשלום הפיצויים

תוך ציון העילה לדרישה; נמסרה הדרישה למעביד לאחר המועד האמור - יחול

עליו המועד לתשלום הפיצויים ביום מסירת הדרישה.

(ד) הוראות סעיפים 17א ו-19 יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי הלנת פיצויי פיטורים

כאילו היא הלנת שכר, ואולם בית דין אזורי יהיה מוסמך להפחית או לבטל פיצויי

הלנת פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 18, אף אם פיצויי הפיטורים לא שולמו עקב

אחד מאלה:

(1) חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים, שיש בהם ממש לדעת בית

הדין;

(2) חילוקי דעות בדבר המועד שבו נפסקו יחסי עובד ומעביד;

(3) הזכאי לקבלת פיצויי הפיטורים לא מסר למעביד לפי דרישתו פרטים הנוגעים

לעובד או לזכאי, כאמור, והדרושים לעניין קביעת הזכות לפיצויי הפיטורים או

שיעורם.

(ה) מי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים

ששילם לה המעביד, לא יהיה זכאי לפיצוי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע

לו מקופת הגמל, על פי זכותו האמורה, אם אין המעביד מודיע לקופת הגמל

בכתב, תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם;

הוראת סעיף קטן זה אינה באה לגרוע מהוראות סעיפים 14 ו-20 לחוק פיצויי

הפיטורים, תשכ"ג-1963."

(סעיף 20ב לחוק הלנת שכר)

הערה:
בכל מקרה של הלנת שכר, הלנת פיצויי פיטורים, אי העברת הפרשות לקופות גמל, קרן פנסיה, ו/או קרן השתלמות, ו/או קרן דפנה, ו/או קרן רשף, יש לפנות מיידית למזכירי ארגון המורים אשר יטפלו בסוגיה בדרך ארגונית, ו/או פרופסיונאלית ו/או משפטית.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד