3.2 קביעות בעבודה במערכת החינוך העל-יסודית

מס צפיות:  9391

3.2 קביעות בעבודה במערכת החינוך העל-יסודית בחטיבת הביניים

1. עובד הוראה שעבר מהחינוך היסודי, לעבודה בחטיבת הביניים והוא בעל כישורים

אקדמיים, הופך קבוע עם כניסתו לעבודה.

2. עובד הוראה חסר כישורים אקדמיים, שעבר מהחינוך היסודי, המקיים התחייבותו

בקשר להשתלמות להסמכה להוראה בחטיבת הביניים - תישמר קביעותו במשרד

החינוך גם בחטיבת הביניים.

3. עובד הוראה חדש שהתקבל מראש לעבודה בחטיבת הביניים - דינו כדין עובד הוראה

בחינוך העל-יסודי לעניין קביעות ופיטורין.

4. עובד הוראה שהיה קבוע בבי''ס על-יסודי ועבר לבי''ס על יסודי אחר, שבו קיימת חט''ב,

לאחר שנמצא כשיר לעבוד בחט''ב, ייחשב בשנה הראשונה כעובד הוראה בניסיון,

ואפשר להפסיק את עבודתו על יסוד חוות דעת שלילית של שני מפקחים הממליצים על

פיטורין, ללא ועדה פריטטית.

החל מהשנה השניה ייחשב עובד ההוראה הנ''ל כעובד הוראה קבוע ואפשר יהיה לפטרו

לאחר דיון בוועדה פריטטית.

בחטיבה העליונה

1. עובד הוראה בעל רשיון הוראה קבוע ייחשב קבוע במקום עבודתו לאחר סיום שתי שנות

עבודה באותה בעלות מבלי שפוטר (ראה פיטורי מורים בניסיון).

2. עובד הוראה בעל רשיון הוראה קבוע, שהיה במעמד של עובד הוראה קבוע והחליף מקום

עבודתו - ייחשב קבוע במקום עבודתו החדש, אם סיים את שנת עבודתו הראשונה ולא

פוטר, או - לא נדרש להביא אישור לשנת ניסיון נוספת.

3. עובד הוראה שאינו בעל רשיון הוראה קבוע, ייחשב קבוע במקום עבודתו לאחר סיום 3

שנות עבודה באותה בעלות, אם לא פוטר. עם תחילת עבודתו בשנה הרביעית יקבל

קביעות בבית הספר. אין עובדה זו מזכה אותו בקבלת רישיון הוראה קבוע.

(סעיף זה כוחו יפה גם לגבי חט"ב).

 

במכללות להכשרת עובדי הוראה

ראה פירוט באמור לגבי החינוך העל יסודי במכללות

ראה פירוט באמור לגבי החינוך העל יסודי

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד