5.2 נוהלי פיטורי מורים

מס צפיות:  25349

4.2 נוהלי פיטורי מורים

א. מועדי פיטורין והתפטרות

1. בעלות שהחליטה לפטר עובד הוראה זמני, תודיע לו על כך לא יאוחר מ-31 בחודש מאי

של אותה שנה. עובד הוראה שלא קיבל הודעה בכתב עד ה-31 במאי, זכותו להמשיך

בעבודה במקום הנוכחי בשנת הלימודים הבאה.

במקרה של ספקות לגבי תאריך משלוח ההודעה, התאריך הקובע יהיה היום שבו הוחתם

מכתב הפיטורין ע"י הדואר.

החובה להודיע בכתב על פיטורי עובד הוראה חלה על הבעלות, גם במקרה שהדבר

הותנה עם העובד מראש, וגם אם צוין בכתב ההזמנה לעבודה (כתב המינוי) שאי קבלת

הזמנה חדשה - יש לראותה כהפסקת העבודה.

2. המעסיק חייב לקיים שימוע למורה שבכוונתו לפטר - לפני הפיטורים.

3. על עובד הוראה המתפטר מעבודתו להודיע על כך בכתב למעבידו, לא יאוחר מה-30

ביוני של אותה שנה.

 

ב. פיטורי מורים בתקופת הניסיון

1. אין לפטר מורים במרוצת שנת הלימודים. אם מתעוררות בעיות מכל סוג שהוא, יש לבוא

בדברים עם נציגי הארגון.

2. שנת עבודתו הראשונה של עובד הוראה היא בגדר ניסיון, והפיטורין אינם טעונים

המלצה או הנמקה של מפקחים (ראה לעיל תקופת ניסיון).

3. אין לפטר עובד הוראה בעל רשיון הוראה קבוע בשנת הניסיון השנייה, אלא רק בהמלצה

בכתב של שני מפקחים לפחות מטעם משרד החינוך. המלצה מעין זו תתקבל רק אם

ביקר מפקח אחד לפחות ב-4 משיעוריו של המועמד לפיטורין (שיעורים מלאים!), ומפקח

נוסף ביקר בשני שיעורים נוספים במרוצת שנת הלימודים. כל זאת בתנאי שהשניים לא

יבקרו יחדיו, לא באותם השיעורים ולא באותו היום, והביקורים ייעשו במפוזר. דהיינו: לא

פחות מאשר בשני ימים שאינם רצופים ולא יותר מאשר בשני שיעורים באותו היום. לא

פוטר עובד הוראה עם תום שנת הניסיון עפ"י נוהל זה, הוא הופך קבוע במקום עבודתו

עם תום השנה השנייה לעבודתו.

4. תקופת הניסיון של עובד הוראה בעל רשיון הוראה זמני היא שלוש שנים. פיטוריו, על כן,

אינם טעונים המלצתם של מפקחים, וניתן להפסיק את עבודתו בכל אחת מ-3 השנים

הראשונות לעבודתו.

5. עובד הוראה בעל רישיון הוראה זמני בשנה השנייה או השלישית לעבודתו, העתיד לקבל

רישיון הוראה קבוע, חייב להודיע על כך בכתב להנהלת ביה"ס עד ה-1 בינואר של אותה

שנה. הודיע עובד ההוראה כאמור, ולאחר מכן הוענק לו רשיון הוראה קבוע, פיטוריו

בתום אותה השנה יהיו טעונים המלצת מפקח אחד בלבד, לאחר שביקר לפחות בשניים

משיעוריו ובמרווח זמן של שבועיים לפחות.

(זו עמדת הארגון במקום שבו אין הסכם אחר)

 

ג. פיטורי מורה קבוע

פיטורים של עובד הוראה קבוע טעונים החלטה של ועדה פריטטית שחברים בה נציגי

משרד החינוך, ו/או הבעלות וארגון המורים.

סוגי הפיטורים - קיימים 3 סוגי פיטורים של עובד הוראה קבוע:

1. פיטורים תקציביים - כאשר מדובר בצמצום אובייקטיבי בבית הספר (ירידה במספר

התלמידים, צמצום מספר הכיתות, סגירת מגמות והפחתת תקן השעות).

2. פיטורים משמעתיים - כתוצאה מהפרת משמעת חמורה של המורה, שהוכחה

בבי''ד משמעתי של השלטון המקומי או בבי''ד משמעתי של עובדי המדינה.

3. פיטורים פדגוגיים - פיטורים כתוצאה מאי-התאמה של מורה קבוע למערכת החינוך.

זהו תהליך שנמשך שנתיים ימים, בו מעורבים בשנה הראשונה לתהליך הפיטורים 2

מפקחים. אם 2 מפקחים קבעו שהמורה מועמד לפיטורים, הוא מקבל ''אזהרת

מנכ''ל''.

בשנה שלאחר מכן המורה מבוקר על ידי 3 מפקחים. בהתאם להוראות הקיימות אם

מועצת המפקחים של המחוז החליטה על פי דוחות הפיקוח של 3 המפקחים בשנה

השנייה, שיש להפסיק את עבודת המורה, כי אז שר החינוך או מנכ''ל משרד החינוך

יישלחו למורה מכתב פיטורים.

 

הערה: אין לקבל כל פיטורים כדבר מובן מאליו.

בכל מקרה יש לפנות למזכיר הסניף בו נמצא בית ספרך.

 

ד. הגבלת פיטורים של עובדת הוראה בהיריון או בטיפולי פוריות

1. אין לפטר עובדת הוראה בהיריון הנמצאת בתקופת ניסיון.

נוהלי פיטורין של עובדת כנ"ל כפופים לאמור בחוזר מנכ"ל.

 

2. להלן נוסח חוזר המנכ"ל בנדון:

"פיטורי מורות בהיריון בתקופת ניסיון בחינוך העל יסודי".

הרינו מביאים לתשומת לב הבעלויות על מוסדות החינוך את מסקנותיה

של ועדה משותפת למשרד החינוך והתרבות, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות

המורים בישראל וארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים בעניין פיטורי מורות

בהיריון בתקופת ניסיון במערכת החינוך העל-יסודי, שבסמכות הבעלות לפטרן.

(חוזר מנכ''ל תשל''ב/9 סעיף 208)

 

(א). לפי חוק עבודת נשים תשי"ד-1954: (ראה סעיף 9 בחוק)

(1). אסור לפטר אישה עובדת הנמצאת בחופשת לידה, לרבות חופשה

ללא תשלום מטעמים רפואיים לאחריה, ואסור לתת הודעת פיטורים

שתיכנס לתוקפה באותה תקופה.

(2). אסור לפטר עובדת בהיריון, למעט עובדת ארעית או זמנית המועסקת

אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים - אלא בהיתר

משרד העבודה ומטעמים שאין להם קשר להיריון. שר העבודה אינו רשאי

להתיר פיטורים שלעובדת בהיריון, אלא אם שוכנע שהפיטורים אינם

בקשר להיריון.

 

(ב). לפי ההוראות הנהוגות במערכת החינוך, יש להודיע לעובד הוראה על פיטוריו

עד ה-31 במאי של שנה פלונית. הפיטורים נכנסים לתוקפם

ביום ה -1 בספטמבר שלאחר מכן.

 

(ג). התעורר הצורך בפיטורי עובדת הוראה בהיריון בתקופת ניסיון במערכת

החינוך העל-יסודי מטעמים המוצדקים עפ"י החוק, לא תפנה הבעלות

לשר העבודה בבקשה להיתר סעיף 9(ב) לחוק עבודת נשים,

תשי"ד 1954,אלא לאחר שנדון המקרה בפני

ועדה פריטטית בהרכב הרשום מטה (חוזר מנכ"ל ל"ה 9).

1. נציגי הסתדרות המורים בישראל (לפי העניין).

2. נציגי ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים (לפי העניין).

3. נציגי משרד החינוך והתרבות.

4. נציגי המרכז לשלטון מקומי.

5. נציגי הבעלות של מוסד לחינוך על-יסודי.

6. מנהל בית הספר.

7. במקרים מסוימים יצורף לדיון גם המפקח של בית הספר.

 

(ד). הודיעה הבעלות לעובדת הוראה בהיריון על פיטוריה בתקופת הניסיון במערכת החינוך העל-יסודי, שלפי ההוראות הקיימות יש לבעלות סמכות לפטרה מבלי שהבעלות ידעה שעובדת ההוראה הנ"ל בהיריון, וערערה עובדת ההוראה הנ"ל על הפיטורים בין יום ההודעה על הפיטורים לבין יום כניסתם לתוקף, בטענה שהיא בהיריון - לא תפנה הבעלות לשר העבודה בבקשה להיתר לפי סעיף 9 (ב) לחוק עבודת נשים תשי"ד 1954, אלא לאחר שיובא המקרה לדיון בוועדה הנזכרת בפסקה ג' דלעיל, ובהתאם להחלטת הוועדה (אם הגיעה הוועדה להחלטה).

 

(ה). הוועדה הפריטטית המוזכרת בפסקה ג' דלעיל תבחן את המקרים המובאים לפניה בהתאם לפסקאות ג'/ד' דלעיל. הגיעה הוועדה, לאחר דיון במקרה פלוני, למסקנה כי יש לפטר את עובדת ההוראה למרות היותה בהריון, תצורף החלטת הוועדה על ידי הבעלות, לשם פנייה לשר העבודה למתן היתר לפיטוריה של אותה עובדת-הוראה (לפי סעיף 9 (ב) לחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954). הגיעה הוועדה, לאחר דיון במקרה פלוני, למסקנה כי אין לפטר את עובדת ההוראה - היא לא תפוטר באותה שנת לימודים, ושנת הלימודים שלאחר מכן תיחשב לה, למרות האמור בכל הוראה אחרת, כשנת ניסיון נוספת במתכונת שנת הניסיון הנוכחית. לאחרונה שונה החוק. אין לפטר ואין לתת הודעת פיטורין לעובדת הוראה זמנית או בניסיון, שעבדה לפי חוזה לתקופה קצובה. מעסיק שאינו מתכוון לחדש חוזה-עבודה של העובדת כשהיא בהיריון, חייב להזדקק להיתר פיטורין משר העבודה (חוק עבודת-נשים יולי 1990).

 

(ו). לא תפוטר עובדת העוברת טיפולי פוריות או הפרייה ונאלצת להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים (חוק עבודת נשים סעיף 9).

ה. הפחתת שעות

1. אין להפחית שעות ממשרתו של עובד הוראה מכל סיבה שהיא באמצע שנת הלימודים

(נכון גם לגבי עובד הוראה לא קבוע).

2. אין להפחית שעות ממשרתו של עובד הוראה קבוע.

3. אם הגיע המעסיק למסקנה אובייקטיבית שיש צורך לצמצם את היקף משרתו של עובד

הוראה, הוא חייב לבוא בדברים עם ארגון המורים. עליו לנהוג כך החל מ-10 בחודש

אפריל של אותה השנה, בסמוך לסיום מהרשמת תלמידים חדשים לביה"ס, ולא יאוחר

מ-31 בחודש מאי של אותה השנה.

(ראה חוזר המנהל הכללי ל"ב/8 סעיף 133 וכן הסכם קיבוצי עם מרכז השלטון

המקומי)

4. שוכנעו נציגי ארגון כי הפחתת השעות הנה כורח המציאות - תינתן ההסכמה לכך.

המורה מצידו יכול לראות בכך הרעת תנאי עבודה שאינם מאפשרים לו המשך עבודה

ולבקש להחשב כמפוטר עם כל הזכויות הקשורות בכך.

5. השלמת משרה (החלטת הוועדה הפריטטית העליונה לתנאי שירות, תשמ"ב):

נתפנתה משרת הוראה חלקית או מלאה, או נתוספו שעות הוראה לתקן ביה"ס,

תינתנה השעות למורי ביה"ס. זכות קדימה על שעות אלו יש למורים הקבועים במוסד,

המועסקים במשרה חלקית - עד כדי השלמת משרתם. על כל מקרה החורג ממסגרת

זו יש לנהל מו"מ עם נציג הארגון ולקבל את הסכמתו. זכות זו מתבקשת הן מבחינה

פרופסיונלית והן מן הבחינה הפדגוגית, לפיה יש לעשות הכול כדי לרכז את משרתו של

עובד הוראה בבי"ס אחד.

 

ו. פיצויי פיטורין

עובד זכאי לפיצויי פיטורין בשיעור של 100% במקרים כדלהלן.

 

1. מי יהיה זכאי לפיצויי פיטורין:

א. עובד הוראה זמני שפוטר בסיום עבודתו, בתנאי שעבד לפחות 12 חודשים.

ב. עובד הוראה שנאלץ להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו.

חשוב! אין להתפטר מסיבה זאת, אלא אך ורק לאחר התייעצות עם מזכיר הסניף

או יו"ר המחלקה הפרופסיונלית.

ג. התפטרות מחמת נסיבות ביחסי העבודה, שבהן אין לדרוש ממנו

כי ימשיך בעבודתו.

ד. התפטרות עובדת הוראה לאחר לידה (תוך 9 חודשים מיום הלידה).

תקף גם לגבי עובד שאשתו ילדה והוא מתפטר במקומה.

ה. העתקת מקום מגורים:

1. עקב נישואים ואם מקום המגורים החדש מרוחק כ-40 ק"מ לפחות

ממקום המגורים הקודם.

2. מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאינו חקלאי.

3. מעבר לאזור פיתוח ממקום שאינו מוגדר כאזור פיתוח.

4. עקב גיוס לשירותי הביטחון.

ו. עובד הוראה קבוע שפוטר.

* הערה: לעניין תשלום פיצויי פיטורין, עמדת הארגון היא כי דין עובד הוראה מתפטר

כדין עובד הוראה מפוטר. כלומר, במקום שלא הופרשו עבורו תשלומים לקרן

פנסיה, הוא זכאי לפיצויים של חודש משכורת עבור כל שנת עבודה.

 

2. גובה פיצויי הפיטורין כדין הוא, כאמור, בשיעור של חודש לכל שנת עבודה, לפי המשכורת

האחרונה ובהיקף המשרה הממוצעת במשך שנות העבודה אצל המעסיק המפטר.

במניין שנות עבודתו של עובד ההוראה יילקחו בחשבון גם השנים שבהן היה בשנת

השתלמות (שבתון).

פיצויי פיטורין כדין כוללים את הכספים שהפריש המעסיק לקרן הפנסיה שבוטח בה

המורה על ידי המעסיק המפטר.

פיצויי הפיטורין כדין הכוללים 100% פיצויי פיטורין, מורכבים מהכספים שהמעסיק הפריש

לקרן הפנסיה שמהווים בדרך כלל פחות מ-100%, ובנוסף גם השלמת פיצויי

הפיטורין עד 100%.

משיכת כל 100% הפיצויים מבטלת את זכויות הפנסיה של המורה! מאידך,

משיכת השלמת הפיצויים ל-100% בלבד מבלי לגעת בכספי הפנסיה, לא פוגעת

בזכויות הפנסיה או כל זכות אחרת, כגון פדיון ימי מחלה.

מאז ינואר 2004, השלמת פיצויי הפיטורין הן בשיעור של 28% לכל שנה.

 

עובדי מדינה מבוטחים בפנסיה תקציבית. משיכת פיצויי הפיטורין מהווה למעשה

ויתור על כל זכויות הפנסיה אותם צבר המורה בגין אותם שנים

(חוזר משכורות 3/00 - פיצויי פיטורין).

 

מרכיבי השכר לצורך חישוב הפיצויים הנם:

א. שכר משולב (כולל "תוספת אם" למורה הזכאית לכך).

ב. תגבור הוראה (סכום שקלי המתעדכן מדי פעם והמשולם על כל היקף המשרה).

ג. הסכם מסגרת (תוספת שקלית).

ד. תוספת 3% (הסכם קיבוצי 2001).

ה. תוספת 1.5% במהלך שנת 2008 (הסכם 2008)

וכן תוספת 3% החל מ-1.1.2009 (במקום תוספת 2008.

תוספת זן תשתנה ל-5% החל מ-1.12.2009.

ו. גמול חינוך כיתה בשיעור 10% למחנכים,

או גמול מקצוע והכשרה בשיעור 6% למי שאיננו מחנך.

ז. גמול השתלמות עד תקרה של 19.2%

ח. גמול השתלמות על לימודים לתעודת הוראה בשיעור של 10.5%

או גמול ביניים בשיעור של 4.8% לפי העניין.

ט. גמול מיוחד בגין תואר למורה MA - בשיעור 5%,

או למורה בעל תואר ד''ר - בשיעור 10%.

י. גמול ייעוץ (בהתאם לוותק).

יא. גמול חינוך מיוחד 14% או 8.5% (הסכם עבודה קיבוצי 2001).

יב. גמול ניהול (בהתאם לטבלה).

יג. גמול הדרכה (בהתאם לטבלה).

יד. גמול פיקוח (בהתאם לטבלה).

טו. גמול מורי סמינרים (12% לבעלי דרגת MA וד"ר).

טז. 1/12 מקצובת ההבראה השנתית שזכאי לה עובד הוראה בהתאם לוותקו.

יז. ביגוד (לעובדי מדינה).

יח. מענק יובל (לעובדי מדינה).

יט. גמולי בגרות אחוזיים

 

הערות:

* התוספת בגין שעות שהייה שהייתה נהוגה עד ספטמבר 94' נכללת בשכר המשולב,

וכעת הוא נקרא שכר משולב חדש.

* את הפיצויים יש לשלם תוך 15 יום מיום הפסקת יחסי עובד ומעביד

(חוק הגנת השכר תיקון 1985).

* הפסקת עבודה לעובדי הוראה היא ב-31 באוגוסט, לכן את הפיצויים יש לשלם

עד ל-15 בספטמבר. לאחר מועד זה ניתן להגיש תביעה על הלנת פיצויי פיטורין.

* רכיבי השכר הנ"ל הנם גם רכיבי שכר לפנסיה.

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד