1.2 כניסה לעבודה

מס צפיות:  3403

1.2 כניסה לעבודה

א. כתב מינוי

1. מורה המתחיל עבודתו בבי"ס חדש, בין אם הוא מקום עבודתו הראשון כעובד הוראה

ובין אם לאו, יקפיד עם קבלתו לעבודה על קבלת כתב מינוי, שבו יפורטו היקף משרתו

לאותה שנה ותנאי עבודתו, ימי עבודתו במשך השבוע ותפקידים שונים שימלא, כל זאת

כדי למנוע אי הבנות במשך עבודתו.

2. שינוי בתנאי עבודתו של עובד הוראה קבוע.

מורה קבוע בביה"ס, שהוצעו לו שינויים בתנאי העסקתו על ידי המעסיק או על ידי

הנהלת ביה"ס, ידאג לסיכום הדברים בכתב כדי למנוע אי הבנות במילוי התפקיד.

מומלץ להיוועץ עם מזכיר הסניף לפני החתימה.

 

ב. רישיון הוראה

1. רישיון הוראה קבוע ניתן למורה בעל תואר אקדמי ראשון והשכלה פדגוגית ע"י אגף

כוח אדם בהוראה במשרד החינוך והתרבות, רח' כנפי נשרים 15 ירושלים.

את הבקשה להנפקת רישיון הוראה קבוע יעביר המורה בטופס מיוחד בצרוף המסמכים

המתאימים לכתובת הרשומה על גבי הטופס.

פניה זו יכולה להיעשות גם ביוזמת מנהל ביה''ס.

הערה: בבקשה לרישיון הוראה קבוע אין צורך להחתים את המנהל ו/או המפקח.

* שים לב! תעודת הוראה אינה רישיון הוראה קבוע; הרישיון ניתן על סמך תעודת הוראה.

2. רישיון הוראה זמני ניתן ע"י המחלקה לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך והתרבות

לעובד הוראה המועסק בהוראה ואינו זכאי לרישיון הוראה קבוע.

רישיון זמני זה ניתן בשלוש השנים הראשונות לעבודה בהוראה.

רישיון כנ"ל ניתן על סמך פניית המנהל באמצעות המפקח על בית הספר.

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד