בית דין חברים

מס צפיות:  10594

תקנון ארגון המורים (סעיפי בית דין חברים)

בית דין חברים

 

49. בית דין חברים הוא מוסד לשיפוט פנימי בענייני ארגון ואשר מורכב מנציגי הסניפים.

50. דייני בית הדין זכאים לתשלום עבור ביטול זמן בגין ישיבות בית הדין בהם יכהנו. גובה התשלום יקבע, מעת לעת, על ידי המועצה. כתיבת פסק הדין תחשב כישיבה בבית הדין לצורך קביעת התשלום. הדיינים לא יהיו זכאים לכל שכר בגין כהונתם בבית הדין מלבד התשלום שיינתן להם על פי סעיף זה. כן יהיו הדיינים זכאים החזר הוצאות שהוצאו לשם מילוי תפקידם.

51. חברי בית הדין יבחרו יושב ראש וסגן מבין חברי בית הדין.

52. בית הדין ידון על פי סדרי דין שיקבעו מראש ואשר יפורסמו. סדרי הדין יקבעו על ידי חברי בית הדין.

53. בית הדין ידון בכל סוגיה שתובא בפניו ואשר עניינה סכסוך או מחלוקת בין הארגון ו/או בעלי תפקידים בו ו/או מוסד ממוסדותיו ו/או חבר מחברי הארגון לרבות סכסוכים או מחלוקות בין חברים בארגון. לא היה נושא הסכסוך או המחלוקת קשור לארגון, למוסדותיו, לפעילות בארגון או לחברות בו – לא ידון בית הדין בעניין.

54. ביושבו כערכאה ראשונה, ידון בית הדין בהרכב שלושה דיינים. בדיינם כערכאת ערעור ידון בית הדין בהרכב שמספר דייניו בלתי זוגי ולא נמוך מחמישה, על פי החלטת יושב ראש בית הדין.

 

החלטה של בית הדין תהיה נתונה לערעור תוך 30 יום ממסירתה.

 

סדרי הדין של בית הדין לחברים

בתוקף סמכותנו על פי תקנה 52 ל"תקנות ארגון המורים העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות", הננו קובעים בזה סדרי דין כלהלן:

 

א. הגשת כתבי בית דין

1 . התובע יגיש תביעתו, וכל מסמך אחר עליו עתיד לבסס תביעתו, למזכירות בית הדין בשלושה עותקים מודפסים. העותקים יישלחו לכתובת: בית דין חברים, ארגון המורים, דרך מנחם בגין, 23 תל-אביב 66184.

2 . בכתב התביעה יפרט התובע את שמו, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר הטלפון, שם הנתבע וכתובתו, מספר תעודת הזהות, שמות בתי הספר בהם מועסקים שניהם וכתובותיהם.

3. הנתבע יגיש כתב הגנה וכל מסמך אחר עליו עתיד לבסס הגנתו, למזכירות בית הדין, בשלושה עותקים מודפסים, תוך 30 יום מיום שקיבל את כתב התביעה.

4. התובע יהיה רשאי להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה בתוך 10 ימים ממועד קבלת כתב ההגנה.

 

ב. תביעה שכנגד

5. הנתבע רשאי להגיש, במצורף לכתב ההגנה, תביעה שכנגד נגד התובע. על תביעה כזו יחולו ההוראות שבסעיפים 4 - 1 דלעיל בשינויים המחויבים.

 

ג. ייצוג על ידי עורך דין

6. הצדדים לא יורשו להיות מיוצגים על ידי עורך דין, אלא באישור בית הדין.

 

ד. מועדי הדיונים

7. מועדי הדיון יקבעו על ידי מזכירות בית הדין והודעה עליהם תימסר לצדדים בדואר רשום או בכל דרך שתיראה למזכירות בית הדין.

 

ה. מהלך הדיון

8. בדיון הראשון יעידו וייחקרו הצדדים בלבד, אלא אם החליט בית הדין אחרת.

9. התובע יעיד תחילה, ייחקר על ידי הנתבע, ותינתן לו אפשרות להגיב על חקירתו. אחריו יעיד הנתבע, ייחקר על ידי התובע ותינתן לו אפשרות להגיב על חקירתו.

10. בית הדין יקבע באם יש צורך להזמין את הצדדים לדיונים נוספים ויודיע על המועד שנקבע לצדדים.

11. לדיונים הנוספים יהיה כל צד רשאי להביא עדים ו/או לבקש מראש מבית הדין שיזמן עדים נוספים.

12. במהלך הדיונים הנוספים יעידו תחילה עדי התובע, וייחקרו על ידי הנתבע, ולאחריהם יעידו עדי הנתבע, וייחקרו על ידי התובע.

13. בית הדין יהיה מוסמך להציג שאלות לצדדים ולעדים ולחקור אותם בכל שלב מהלך הדיונים.

14. עם סיום העדויות, יסכם תחילה התובע את טיעוניו על פה, ולאחריו הנתבע. בית הדין יהיה רשאי להתיר לתובע להשיב לטיעוני הנתבע.

15. בית הדין רשאי להחליט על הגשת סיכומים בכתב.

 

ו. פסק דין והחלטות

16

א. פסק הדין יינתן מיד בתום הישיבה האחרונה של בית הדין או יישלח לצדדים בדואר רשום, הכל על פי החלטת בית הדין.

ב. כל פסק דין ייחתם ע''י כל חברי ההרכב, ואילו לגבי החלטות במעמד צד אחד אפשר שתינתנה בחתימה אחת של אב בית הדין ו'או ממלא מקומו ו/או ראש ההרכב הדן בתיק.

ג. בית הדין רשאי להורות בפסק הדין על פרסום מלא או חלקי של פסק הדין בכל דרך שתיראה לו כולל בעלון קשר עין של הארגון, באתר האינטרנט של הארגון, לוח מודעות של חדרי המורים בבתי הספר, הסתדרות המורים ועוד ...

ד. בהעדר הגשת כתב הגנה ו/או העדר התייצבות לדיונים, יהיה רשאי בית הדין ליתן פסק דין בהעדר – במעמד צד אחד. ה. פסק דין בהעדר (במעמד צד אחד) ניתן לביטול עפ"י בקשת מי מהצדדים ע"י הרכב בית הדין שנתן את פסק הדין בהעדר.

 

ז. ערעור

17. לכל צד שמורה הזכות לערער על פסק הדין, תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין לידיו, בדרך של דיון נוסף.

18. הערעור יוגש למזכירות בית הדין בשלושה עותקים מודפסים, ישירות או בדואר רשום.

19. הוגש כתב ערעור, רשאי הצד שכנגד להשיב לכתב הערעור בשלושה עותקים מודפסים, תוך 15 יום מקבלת כתב הערעור.

20. לאחר קבלת הערעור, ייקבע מועד לדיון בערעור ותישלח לצדדים הודעה באמצעות מזכירות בית הדין, בדואר רשום ו/או בכל דרך אחרת.

21. במהלך הדיון בערעור לא יישמעו עדים, אלא אם החליט בית הדין אחרת.

 

ח. הרכב בית הדין

22.

א. הרכב בית הדין והיושב בראש, הן בדיון ערכאה ראשונה והן בדיון בערעור, ייקבע על ידי אב בית הדין ו/או ממלא מקומו, ולאחר התייעצות עם מזכירות בית הדין.

ב. הרכב בית הדין בדיון בערכאה הראשונה יהיה של שלושה חברים, אלא אם כן יסכימו הצדדים לדיון להרכב חסר, והסכמתם תירשם בפרוטוקול הדיון.

ג. הרכב בית הדין בערכאת הערעור יהיה של מישה חברים, כאשר לפחות ארבעה מתוך חמשת חברי ההרכב יהיו חברים חדשים שלא ישבו בהרכב של הערכאה הראשונה בשלב הבאת הראיות ולאחריו.

 

ט. כללי

23. התובע או הנתבע רשאים לבקש ארכה של כל אחד מן המועדים הנקובים בסדרי הדין, ובית הדין יהיה רשאי לקבל את הבקשה או לדחותה. בקשה הארכה תוגש לכל המאוחר 7 ימים לפני המועד שנקבע לדיון והעתק ממנה תומצא לצד שכנגד.

24.

א. בית הדין אינו כבול בסדרי הדין ודיני הראיות הכלליים והוא רשאי לקבל כל ראיה שהיא לפי שיקול דעתו.

ב. בית הדין יהיה רשאי לפי שיקול דעתו להגביל את זמני החקירה של העדים ו/או של הצדדים עצמם ולנהל בהתאם את ישיבות בית הדין, וכן להגביל את מספר העדים.

25. דיוני בית הדין יהיו פומביים, אלא אם כן החליט בית הדין אחרת.

26. בית הדין יהיה רשאי לזמן לחקירה כל עד, לדרוש פרטים נוספים מכל צד, ולהורות כל הוראה לשם בירור יעיל ומהיר של התביעה שלפניו, בכפוף לסדרי דין אלה.

27. נוכחות הצדדים בכל דיוני בית הדין היא חובה, אף אם הם מיוצגים על ידי עו''ד או כל גורם אחר, אלא אם כן יחליט בית הדין אחרת.

28. בית הדין יהיה רשאי ליתן כל סעד בפסק הדין ו/או כל החלטה במהלך הדיונים, לפי שיקול דעתו בנסיבות העניין, כולל הטלת קנס ו/או פסיקת הוצאות.

29. פסק הדין, בכל הערכאות, יתקבל ברוב דעות של החברים היושבים בהרכב. ליושב ראש ההרכב לא יהיה קול נוסף.

30. בית הדין רשאי להחליט על שינוי כל הוראה מהוראות סדרי הדין האלה בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל של חברי בית הדין הנוכחים, ובתנאי שהוזמנו כל חברי בית הדין לישיבה הדנה בשינוי סדרי הדין.

31. תוקפם של סדרי הדין וכן תוקפו של השינוי על פי תקנה 30 יחולו עם פרסומם לציבור החברים בביטאון "קשר עין" של ארגון המורים העל יסודיים.

 

ד''ר אריאל בוכניק, עו''ד
אב בית הדין

 

גב' דורה וינברגר
ס/אב בית הדין

 

אמיר חנא, עו"ד

ס/אב בית הדין

 

גב' חנה ספיר

ס/אב בית הדין

 

ד''ר סאלם אלקרנאוי
ס/אב בית הדין

 

ניסים שטיבי, עו''ד
ראש ההרכב לערעורים

 

יעקב אטיאס
ס. ראש ההרכב לערעורים

 

אלמנעם אבוליל עבאד 
חבר בית הדין

 

שמואל בן שושן

חבר בית הדין

 

ברי דרפל

חבר בית הדין

 

סימונה זריהן

חברת בית הדין

 

אליהו חורי

חבר בית הדין

 

פליקס סירה

חבר בית הדין

 

מונית עודה

חברת בית הדין

 

שרי קרני

חברת בית הדין

 

אליהב שילה

חבר בית הדין

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד